DIVERSITEIT EN INCLUSIE

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

We geloven in een verenigd, rechtvaardig en in-clusief Europa, waarin elk individu wordt geres-pecteerd en zijn leven volledig en vrij kan leven. Daarom zullen we de universele mensenrechten, geworteld in onze rijke Europese cultuur, krach-tig verdedigen. Onze strijd zal alle obstakels voor een inclusieve samenleving wegnemen, en daar-bij transgender-, transgenerationele en transna-tionale diversiteit omarmen.

We zullen diversiteit en inclusie actief onder-steunen, de rechten van minderheden verdedi-gen en werken aan de goedkeuring van de hori-zontale antidiscriminatierichtlijn. We zullen voor gelijkheid zorgen door te zorgen voor dezelfde rechten voor alle gezinnen in alle EU-landen.

Bovendien zullen we structurele belemmerin-gen op het hele continent wegnemen, waardoor mensen met beperkte mobiliteit onbelemmerde toegang hebben. Om onze inzet voor de grond-rechten te versterken, zullen we het budget en het personeel van het Europees Bureau voor de grondrechten verdubbelen en het mandaat en de functies ervan uitbreiden.

PRIORITAIRE ACTIES

  • Het erkennen en handhaven van universele mensenrechten is een integraal onderdeel van onze Europese cultuur en we zullen ernaar streven alle obstakels weg te nemen die een volledig inclusieve sa-menleving in de weg staan: transgender, transgenerationeel en tran-snationaal.

  • Diversiteit en inclusie bevorderen en respect voor minderheden ver-dedigen en de goedkeuring steunen van de horizontale antidiscrimi-natierichtlijn, die sinds 2008 wordt verwacht.

  • Ervoor zorgen dat gezinnen in alle EU-landen dezelfde rechten heb-ben als in hun eigen land.

  • Een ambitieus plan bevorderen om structurele belemmeringen in de hele Unie weg te nemen en zo de toegang voor mensen met beperk-te mobiliteit mogelijk te maken

  • Het Europees Bureau voor de grondrechten versterken door het bud-get en het personeel ervan te verdubbelen en het mandaat en de functies ervan uit te breiden.
nl_NLNederlands