MIGRATIESTROMEN

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

Hoewel we de noodzaak om het migratieprobleem aan te pakken door te investeren in lokale economieën niet uit het oog verliezen en erkennen, blijft ons engagement om onze grenzen effectief te beveiligen een onwrikbare prioriteit.

Europese Democratische Partij PRIORITAIRE ACTIES

In de context van een Europa dat zich voorbereidt op de uitdaging van de demografische achteruitgang pleiten we voor een strategische en gecoördineerde aanpak van het asiel- en migratiebeleid tussen de lidstaten.

Hoewel we de noodzaak in gedachten houden en erkennen om de migratie-uitdaging aan te pakken door verstandig te investeren in lokale economieën, blijft onze inzet voor het effectief beveiligen van onze land- en zeegrenzen een niet aflatende prioriteit. In samenwerking met lokale, regionale autoriteiten en nationale en Europese krachten zullen we ons inzetten voor een goed geïnformeerd beheer van economische migratie.

Dit zal re-sulteren in de oprichting van ‘Europese quota’ die de economische stromen zullen reguleren, waardoor een ordelijke aankomst van individuen op ons continent wordt gegarandeerd. Tege-lijkertijd zullen we een robuuste strategie implementeren om criminele netwerken te ontman-telen en tegelijkertijd mensen in nood op zee te redden.

De kern van ons werk zijn mensenrechten en gelijkheid. Voor elke migrant zullen we sociale, economische en culturele integratie altijd op de voorgrond plaatsen. Er zal speciale aandacht worden besteed aan niet-begeleide minderjarigen en jongeren die net op ons continent zijn aangekomen. Hiertoe zullen we de nodige middelen mobiliseren om integratieprojecten te katalyseren die hen actief betrekken en begeleiden naar een succesvolle overgang naar de professionele wereld.

Met deze kernwaarden willen we vormgeven aan een inclusief Europa dat geworteld is in veiligheid en diep respect heeft voor mensenrechten. Door de dynamiek van migratie te om-armen, grijpen we de kansen aan om een sterk en divers Europa te creëren.

Door middel van deze fundamentele waarden willen we vorm geven aan een Europa dat is verankerd in veiligheid en dat de mensenrechten

EUROPESE QUOTA

ECONOMISCHE STROMEN

ONTMANTELEN VAN CRIMINELE NETWERKEN

INTEGRATIE

ONTWIKKELING TER PLAATSE

  • Economische investeringsprogramma’s ontwikkelen in de landen van her-komst van migranten.

  • Economische ontwikkeling stimuleren en banen scheppen.

  • Zorgen voor toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid.

EVENWICHTIG ECONOMISCH MIGRATIEBELEID

  • Verbeterde veiligheidsmaatregelen implementeren om illegale immigratie te voorkomen en te bestrijden.

  • Beslissen over ‘Europese quota’ om de economische stromen te reguleren en een ordelijke en nuttige migratie te garanderen.

  • De verwerking van terugkeerverzoeken versnellen om de last voor migran-ten en ontvangende landen te verlichten.

  • Effectieve mechanismen instellen voor begeleide en vrijwillige terugkeer zodat migranten veilig en waardig naar hun land van herkomst kunnen te-rugkeren.

SOCIALE EN ECONOMISCHE INTEGRATIE

  • Beleid implementeren dat sterke sociale, economische en culturele integra-tie bevordert door steden en regio’s stroomopwaarts en stroomafwaarts van besluitvormingsprocessen voor migratiebeleid te integreren en door fi-nanciële bijstandsmechanismen in te stellen om te reageren op humanitaire noodsituaties. Op dit niveau vindt integratie plaats en worden de meeste diensten geleverd.

VISA EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

  • Visa gebruiken om reguliere migratie te bevorderen en beter samen te wer-ken met het land van herkomst.

  • Samenwerking en de ontwikkeling van relaties op het gebied van migratie bevorderen.

nl_NLNederlands