VERSTERKTE GEZONDHEID

De Europese Unie moet sneller en effectiever handelen

Hoewel Europese burgers over het algemeen vrij gemakkelijk toegang hebben tot een volledig scala aan medische diensten, willen wij, geconfronteerd met mogelijke gezondheidsuitdagin-gen of -bedreigingen, de noodzaak van nauwere samenwerking binnen de Unie benadrukken. De toekomst ligt niet in onafhankelijkheid, maar in eenheid.

Deze visie zal zich moeten vertalen in een naadloze coördinatie van het gezondheidsbeleid, een constante uitwisseling van cruciale informatie en het opzetten van mechanismen voor anticipatie en onmiddellijke reactie. De COVID-19-pandemie heeft het cruciale belang van sa-menwerking tussen EU-lidstaten benadrukt om een wereldwijde gezondheidscrisis succesvol aan te pakken.

Door de strategische verplaatsing van de productie van geneesmiddelen en medische appara-tuur naar binnen de Europese Unie voor te stellen zullen we de hele toeleveringsketen van es-sentiële producten beveiligen, waardoor we minder afhankelijk worden van externe bronnen.

Door gemeenschappelijke, vergelijkbare en interoperabele statistieken te bevorderen zullen we de efficiënte verzameling en analyse van gezondheidsgegevens in heel Europa katalyseren. We hebben dan de mogelijkheid om uitbraken in realtime te volgen en onze volksgezondheids-strategieën hierop aan te passen.

We willen de Europese centra voor ziektepreventie en -bestrijding versterken, met name door ze te voorzien van een nieuwe capaciteit voor het analyseren van digitale gegevens (big data). We willen dit centrum opdragen aan onze overleden collega Véronique Trillet-Lenoir, een voor-aanstaand arts en gerespecteerd politiek figuur.

We zullen deze zoektocht naar efficiëntie echter altijd in evenwicht houden met onfeilbare waakzaamheid voor privacy en beveiliging van gegevens. Geleid door de hoogste normen zul-len we de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen.

PRIORITAIRE ACTIES

 • Het Europees preventie- en controlecentrum versterken door het uit te rusten met een nieuwe capaciteit voor het analyseren van digitale gegevens.

  De productie van geneesmiddelen en medische apparatuur naar de EU verplaatsen

  Het Europees Gezondheidsinstituut creëren om medisch en gedragsonderzoek in de ver-schillende lidstaten te coördineren. Haar missie moet ook de lancering van dergelijke activi-teiten op basis van EU-fondsen omvatten.

  De lidstaten aanmoedigen om publiek-private partnerschappen in de gezondheidssector te gebruiken en grensoverschrijdende gezondheidszorg te vergemakkelijken zodat hun inwo-ners toegang krijgen tot geplande gezondheidszorg in het buitenland, onder meer door de afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

  De financiering en toewijzing van middelen ter ondersteuning van de geestelijke gezond-heidszorg, onderzoek en initiatieven verhogen.

  Het gebruik van big data op het gebied van gezondheid bevorderen, door gemeenschappe-lijke, vergelijkbare en interoperabele parameters te promoten.

  Zorgen voor de hoogste bescherming van persoonsgegevens.

  Gezonde gewoonten stimuleren door middel van volksgezondheidscampagnes en -initiatie-ven.

  Patiëntgerichte zorg bevorderen door het belang van geïnformeerde toestemming, gedeel-de besluitvorming en patiëntautonomie te benadrukken.

  Zorgverleners aanmoedigen om patiënten te betrekken bij hun behandelplannen.

  Ervoor zorgen dat personen toegang hebben tot nauwkeurige gezondheidsinformatie.

  Pleiten voor gelijke toegang tot gezondheidsdiensten voor LGBTQ+-personen.

  De resultaten op het gebied van geestelijke gezondheid in de lidstaten verbeteren.

  Prioriteit geven aan geestelijke gezondheid in de planning van de EU-begroting en de mid-delen eerlijk verdelen.

  Preventie introduceren in lesprogramma’s.

  Samenwerken met gezondheidswerkers, ngo’s en actiegroepen om draagvlak op te bouwen.

nl_NLNederlands