SPORT EN ETHIEK

persoon die op trackingveld loopt

In het hart van onze visie om een toekomst in Europa vorm te geven,] erkennen we volledig het belang van amateursport in de Europese samenleving. We beschouwen de ontwikke-ling van sport voor jongeren als het zwaarte-punt, maar we zullen speciale aandacht beste-den aan senioren. Deze perspectieven zullen onze inzet sturen. Ons doel is daarom om een respectvolle, inclusieve en gezonde omgeving te creëren voor al onze medeburgers, onge-acht hun afkomst, leeftijd of fysieke conditie. Dit zal niet alleen de fysieke en mentale ge-zondheid van iedereen helpen bevorderen, maar ook het sociale weefsel van onze ge-meenschappen versterken.

Ons project zal zich richten op het creëren van ruimtes voor integratie en gelijkheid. Hoe be-reiken we dit concreet? Door te zorgen voor toegang tot geschikte apparatuur en specifie-ke programma’s te ontwikkelen die aan indi-viduele behoeften voldoen. Deze aanpak zal gebaseerd zijn op onze overtuiging dat gelijke kansen een concrete en niet-onderhandelbare realiteit moeten zijn in ons toekomstige Euro-pa.

De vitaliteit en het welzijn van jongeren staan centraal in onze zorgen. We zetten ons in voor een gezonde levensstijl. Ons gevarieerde aan-bod van fysieke activiteiten en onze uitge-breide verspreiding van kennis over de impact van voeding, slaap en hygiëne zullen concrete stappen zijn om vroegtijdig bewust te worden van het belang van fysiek en mentaal welzijn.

Onze acties zullen ook worden geïnspireerd door fundamentele ethische waarden die ons traject leiden. Via verrijkende onderwijspro-gramma’s en publiekscampagnes stimuleren we loyaliteit, respect, eerlijkheid en solidari-teit. Deze waarden zijn geen eenvoudige con-cepten, maar concrete elementen die onze in-spanningen voor een tevreden en toegewijde jeugd zullen omkaderen.

Ten slotte zullen samenwerking en wederzijds respect de centrale pijlers zijn van een ver-enigd Europa dat we samen willen opbouwen. We zullen gezamenlijk werken aan het verfij-nen van de sociale vaardigheden van jongeren door middel van groepsactiviteiten, wedstrij-den en evenementen. Dit zal de interpersoon-lijke banden versterken en, daar zijn we van overtuigd, de basis vormen van een samen-hangend en harmonieus Europa.

Het is door de krachten te bundelen, door deze collectieve reis te omarmen, dat we het nieuwe gezicht van Europa zullen schetsen. Dit gezicht zal onze toewijding aan jeugd, rechtvaardigheid, vitaliteit en waarden weer-spiegelen.

PRIORITAIRE ACTIES

  • Deelname aan sport bevorderen voor alle jongeren, ongeacht hun afkomst of fysieke capaciteit.

  • Kansen voor iedereen vermenigvuldigen en sociale integratie versterken.

  • Aangepaste apparatuur aanbieden met specifieke programma’s voor speciale behoeften.

  • Onderwijsprogramma’s invoeren om ethische waarden zoals loyaliteit, res-pect, eerlijkheid en solidariteit te bevorderen.

  • Het bewustzijn van sociale en milieukwesties vergroten door middel van edu-catieve acties.

  • Een Europees sportmodel definiëren en promoten en Europese vlaggen toe-voegen naast nationale vlaggen op internationale wedstrijden in Europa, waaronder de Olympische Spelen in Frankrijk.

  • Zorgen voor de eerbiediging van de fundamentele vrijheden en beginselen van de EU, in het bijzonder gelijkheid, op het gebied van de beroepssport en de ontwikkeling van vrouwencompetities bevorderen.

  • Een strategie ontwikkelen voor Europese videogames.

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese creatieve economie en de bevordering van online sport.

  • Een nieuw bestuur van het Europese voetbal en een hervorming van de UEFA bevorderen.

nl_NLNederlands