VOEDSELSOEVERENITEIT

DUURZAME LANDBOUW EN VERANTWOORDE VISSERIJ

Het vinden van de juiste balans tussen voedselproductie en het behoud van onze natuurlijke omgeving, zowel op het land als op zee, is onze prioriteit. We zijn ervan overtuigd dat deze twee doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn en dat we effectief kunnen voldoen aan drin-gende economische en ecologische behoeften door duurzame voedselproductie te harmoni-seren met natuurbehoud.

We willen een efficiënt en milieuvriendelijk landbouwmodel aannemen dat de uitdagingen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aankan, en tegelijkertijd de belangen van boeren, consumenten en plattelandsgemeenschappen waarborgt.

Om dit doel te bereiken pleiten we voor aanzienlijke investeringen, zowel publiek als privaat, op gebieden als innovatie, digitalisering, onderwijs en opleiding.

We zullen ervoor zorgen dat deze investeringen, die fundamenteel zijn om het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de sector te versterken, goed verlopen en zorgen voor fatsoenlijke levensomstandigheden voor werkenden in de landbouw en visserij, evenals een toekomst voor volgende generaties.

Maar om ook onze kostbaarste hulpbron, water, te behouden, zullen we het beleid van de Unie versterken door een duurzaam en efficiënt beheer tot stand te brengen. We zullen efficiënte landbouwpraktijken bevorderen in termen van watergebruik, investeringen in moderne irriga-tie-infrastructuur en de oprichting van regelgevingsmechanismen om verspilling of uitputting van waterbronnen te voorkomen. Dit goede waterbeheer zal een belangrijke troef zijn voor de voedselzekerheid in Europa.

We zetten ons in om digitalisering en innovatie te omarmen als de pijlers van de moderne, duurzame landbouw. Door de ontwikkeling van geavanceerde landbouwtechnologieën zoals precisielandbouw, sensorgebruik, kunstmatige intelligentie en robotica te ondersteunen stre-ven we ernaar de efficiëntie van boerderijen te verhogen en hun koolstofvoetafdruk te verklei-nen. Deze aanpak zal de prijs-kwaliteitverhouding bevorderen en productiviteit verhogen, en tegelijkertijd de positie van boeren in de waardeketen versterken. We zullen bijzondere aandacht besteden aan visserij en aquacultuur, waarbij we hun funda-mentele rol in voedselzekerheid erkennen. We zijn ervan overtuigd dat het gemeenschappelij-ke visserijbeleid een sleutelrol speelt bij het waarborgen van de duurzaamheid van deze sector. Terwijl we de aandacht vestigen op de inspanningen voor natuurbehoud in het afgelopen de-cennium, zullen we de noodzaak benadrukken om het evenwicht tussen milieuvereisten en de economische en sociale behoeften van de sector te herstellen.

Ten slotte zijn traceerbaarheid, transparantie en het garanderen van de oorsprong en metho-den van voedselproductie essentiële pijlers van onze aanpak. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat consumenten nauwkeurig worden geïnformeerd over hoe voedsel wordt gepro-duceerd, met respect voor het milieu en dierenwelzijn.

PRIORITAIRE ACTIES

WATER

 • Het waterbeleid van de EU versterken voor een duurzaam en effectief beheer.
 • Waterefficiënte landbouwpraktijken promoten.
 • Investeren in moderne irrigatie-infrastructuur.
 • Regulerende mechanismen implementeren om waterverspilling en uitputting te voorkomen.
 • Bijdragen aan voedselzekerheid.
 • Zorgen voor voldoende aanvoer voor de landbouw.
 • Het milieu en de waterkwaliteit behouden.


LANDBOUW

 • Geavanceerde landbouwtechnologieën ondersteunen zoals precisielandbouw, sensoren, kunstmatige intelligentie en robotica.
 • De efficiëntie van boerderijbeheer verbeteren.
 • De CO2-voetafdruk verkleinen.
 • Het gebruik van grondstoffen optimaliseren door middel van digitalisering en innovatie.
 • Nieuwe kansen creëren voor boeren en generatiewisseling aanmoedigen door land op het platteland als een strategische troef te beschouwen en toegang tot land voor nieuwe boe-ren te bevorderen.
 • De positie van boeren in de waardeketen versterken.
 • Zorgen voor veerkracht van het Europese voedselsysteem.
 • Rekening houden met lokale en regionale behoeften.
 • Bodems, dieren en biodiversiteit beschermen.
 • Voedselverspilling verminderen.
 • Veerkrachtige toeleveringsketens en concurrerende mkb’s op het platteland ondersteunen.


VISSERIJ

 • Pleiten voor meer digitalisering en traceerbaarheid van visserijproducten
 • De kwaliteit van producten beschermen.
 • Zorgen voor eerlijke concurrentie.
 • Partnerschapsovereenkomsten over duurzame visserij met derde landen versterken
 • De externe dimensie van het gemeenschappelijke visserijbeleid ondersteunen.
 • Het leiderschap van de Europese vloot op het gebied van duurzaamheid bevorderen met technische en financiële ondersteuning voor koolstofuitstap, digitalisering, verbetering van levensomstandigheden en naleving van regelgeving.
 • De koolstofuitstapdoelstellingen van de Green Deal afstemmen op het Visserij- en Aqua-cultuurfonds.
 • Het gemeenschappelijke visserijbeleid aanpassen door regionalisering en gezamenlijk be-heer.
 • Prioriteit geven aan de bevordering van duurzame aquacultuur en alternatieve voedsel-bronnen, zoals de teelt van zeewier.
 • Strenge controles instellen om de invoer van niet-duurzame zeeproducten te voorkomen.
 • Het belang van kustgemeenschappen erkennen.
 • Inkomensdiversificatie bevorderen door milieuvriendelijke activiteiten.
 • Pleiten voor de benoeming van een specifieke commissaris voor de visserij, in overeenstem-ming met het belang van het gemeenschappelijke visserijbeleid.
nl_NLNederlands