HOOGWAARDIG ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

persoon zittend op stapel boeken tijdens het lezen

Hoogwaardig onderwijs voor iedereen staat centraal in onze prioriteiten. Ook zijn we van plan om de financiering van het Eras-mus+-programma voor jongeren in stages of beroepsopleidingen aanzienlijk te verhogen, vermenigvuldigd met tien. Dit initiatief heeft als doel een gevoel van verbondenheid met Europa te cultiveren en jongeren te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen, verrijkende ervaringen op te doen en hun horizon te ver-breden.

Daarom zullen we het budget dat is toegewe-zen aan het Erasmus+-programma voor jon-geren in stages of beroepsopleidingen met tien vermenigvuldigen, zodat ze hun vaardig-heden, ervaringen en ruimdenkendheid ont-wikkelen.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat de ver-tegenwoordiging van meiden en vrouwen in wetenschappelijke studies en carrières moet worden verhoogd. We zullen de implementa-tie van mentor- en bewustmakingsprogram-ma’s ontwikkelen en echte professionele net-werken opbouwen.

Tegelijkertijd vinden we het, gezien de eisen van de ecologische transitie, van fundamenteel belang om te investeren in levenslang leren, omscholing en heroriëntatie. Het is cru-ciaal dat we alle mensen die in snel verande-rende sectoren werken, zoals auto’s of fossiele brandstoffen, helpen over te stappen. We zijn ervan overtuigd dat dit kan worden bereikt door nauw samen te werken met werkgevers, werknemersorganisaties en overheden.

Natuurlijk zullen we er alles aan doen om er-voor te zorgen dat diploma’s en kwalificaties worden erkend in de landen van de Europese Unie en zullen we de mobiliteit van studenten en werknemers vergemakkelijken.

Ten slotte zullen we grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ontwikkelen om te voldoen aan de arbeidsbehoeften in kritieke sectoren (ge-zondheid, toerisme, industrie, enz.). Door op deze manier bij te dragen kunnen we de uit-dagingen van de arbeidsmarkt aangaan en ervoor zorgen dat we voldoende geschoolde werknemers hebben om de toekomst van Eu-ropa te ondersteunen.

PRIORITAIRE ACTIES

  • De middelen voor Erasmus+ met 10 vermenigvul- digen.

  • Een strategie van uitmuntendheid en innovatie ont- wikkelen voor Europese universitaire allianties.
  • Braindrain aanpakken.

  • Bepaalde bedrijven transformeren om aan de eisen van de ecologische transitie te voldoen.
  • Gedeelde bevoegdheden voor Europees burgerschapsonderwijs introduceren.

  • Het gevoel bij Europa te horen versterken.

  • Een mechanisme creëren voor de erkenning van diploma’s en kwalificaties die de landen van de Europese Unie gemeen hebben.

  • De mobiliteit van studenten en werknemers vergemakkelijken en de circulatie van vaardigheden en talent in de hele EU aanmoedigen.

  • Grensoverschrijdende samenwerking ontwikkelen op het gebied van onderwijs en opleiding

  • Een Europese strategie voor beroepsopleiding bevorderen die de principes van voorspelbaarheid en verbinding met de productieve sectoren omvat om speci-alisten voor te bereiden op de nieuwe banen in verband met de digitale en kli-maattransities.
nl_NLNederlands