450 MILJOEN CONSUMENTEN

Walking people top view

In het hart van de Europese interne markt bent u, de consument, de drijvende kracht achter onze inzet. We willen een omgeving creëren waarin uw rechten worden beschermd en uw belangen worden gewaardeerd.

We zetten ons resoluut in voor de uitvoering van de wetten en initiatieven die sinds 2019 zijn aangenomen en die gericht zijn op het vinden van een verstandig evenwicht tussen verantwoordelijkheden van bedrijven en het effectief waarborgen van consumentenrech-ten.

We zijn ervan overtuigd dat de snelle evolutie van de technologie niet ten koste mag gaan van de veiligheid en het welzijn van de con-sument. Daarom zullen we krachtig het idee verdedigen dat alles wat in de offline wereld als illegaal wordt beschouwd ook online ille-gaal moet zijn. Schendingen van consumen-tenrechten, oneerlijke handelspraktijken en schendingen van de vertrouwelijkheid mogen geen toevlucht vinden op ons continent.

Aangezien de Europese interne markt niet kan worden voltooid zonder een evenwichtige en consistente online regelgeving, zetten we ons in om deze wetten nauwgezet te implemente-ren en nauw samen te werken met bedrijven om de verantwoordelijkheden die voortvloei-en uit hun digitale activiteiten te begrijpen en te respecteren.

Ons doel is om een digitale omgeving te cre-eren waar elke consument met vertrouwen kan kopen, verkopen en repareren, wetende dat hun rechten en veiligheid zullen worden beschermd.

We willen ons economische model wereld-wijd promoten door samen te werken met andere economieën, waaronder de Verenigde Staten en India, en tegelijkertijd de oprichting van een nieuw wereldwijd digitaal pact ter ondersteuning van de Verenigde Naties aan-moedigen.

PRIORITAIRE ACTIES

EEN NIEUW WERELDWIJD DIGITAAL PACT PROMOTEN..

  • Zorgen voor naleving van digitale regelgeving.
  • Een onafhankelijk orgaan oprichten om de interoperabiliteit van gedigi-taliseerde openbare diensten te controleren en te verifiëren met behoud van gegevensbescherming en subsidiariteit.
  • Duurzaamheid en repareerbaarheid stimuleren en de praktijk van geplan-de veroudering verbieden.
  • Consumenten informeren over rechten met betrekking tot duurzame pro-ducten en verantwoorde bedrijfspraktijken.

 

EEN DUIDELIJK KADER ONTWIKKELEN VOOR ONLINE POLITIEKE RECLAME

  • Openbaarmaking vereisen van financieringsbronnen en targetingmetho-den.
  • Strenge sancties instellen voor pogingen tot buitenlandse inmenging in democratische processen, en daarbij de privacy van burgers beschermen.

 

ELKE SECTOR VAN DE INTERNE MARKT EVALUEREN VOOR SECTORSPECIFIEKE WETGEVING

  • Overlegmechanismen instellen met actoren uit de sector en belangheb-benden om regels te ontwikkelen die zijn aangepast aan elke sector.

 

CYBERBEVEILIGING METEN

  • De richtlijn NIS (Netwerk- en informatiesystemen) versterken door regel-matige beoordelingen van kritieke informatiesystemen te organiseren.
  • Samenwerken met digitale dienstverleners om de beveiliging en privacy van consumentengegevens te waarborgen.
  • Een platform voor het melden van cyberbeveiligingsincidenten opzetten voor een snelle en gecoördineerde reactie op bedreigingen.