MEDIA EN PLURALISME

muurdecoratie rood-witte liefde

In het kader van de toenemende politieke en economische druk zijn wij van mening dat alle burgers toegang moeten hebben tot vrije en onafhankelijke informatie. Persvrijheid is es-sentieel voor elke democratische samenleving.

Om een evenwichtiger en democratischer me-diaklimaat te waarborgen, zetten we ons in voor toezicht op mediaconcentraties en -over-names, het beschermen van de mediadiversiteit en het verbeteren van de mediatransparantie in overeenstemming met de Europese wetgeving voor mediavrijheid.

Met de komst van sociale media en online me-dia zullen we het burgerschapsonderwijs en mediavaardigheden van burgers versterken om hen te helpen kritisch denken te ontwikkelen.

In het besef dat de digitale transitie kan leiden tot misbruik en discriminatie zetten we ons in om de regelgeving aan te passen om per-soonsgegevens beter te beschermen, cybercri-minaliteit te bestrijden en gelijke toegang tot digitale technologieën voor iedereen te garan-deren.

We willen onze strijd tegen de verspreiding van desinformatie en nepnieuws online voortzetten om de bescherming van Europese waarden en democratische systemen te waarborgen.

ZORGEN VOOR VRIJHEID EN PLURALISME

  • Journalisten beschermen tegen elke vorm van intimidatie of geweld. Daarnaast de onveiligheid in de sector benoemen en bestrijden, een van de belangrijkste instrumenten om de vrijheid van meningsuiting te beperken.
  • Mediadiversiteit en -vrijheid aanmoedigen, en respect voor persvrij-heid bepleiten, beiden sleutelelementen van elke democratische sa-menleving.
  • Vermijd buitensporige concentraties en monopolistische praktijken in overeenstemming met de Europese Media Freedom Act.
  • Buitensporige concentraties en monopolistische praktijken vermij-den, in overeenstemming met de Europese wetgeving voor media-vrijheid.
  • Waarborgen dat burgers toegang hebben tot vrije en onafhankelijke informatie. De onafhankelijkheid van publieke mediadiensten be-schermen.

BURGERSCHAPSONDERWIJS EN MEDIAVAARDIGHEDEN

  • Burgers de mogelijkheid geven kwesties met betrekking tot de me-dia te begrijpen en een kritische geest te ontwikkelen.
  • Medeburgers onderwijzen zodat ze feiten kunnen onderscheiden
  • van fictie en nepnieuws op sociale netwerken. Zorgen voor gelijke toegang tot digitale technologieën voor iedereen.

LOKALE, REGIONALE EN EUROPESE PERS ONDERSTEUNEN

  • De digitalisering van titels steunen en meer aandacht voor Europese kwesties.
  • Europese en grensoverschrijdende media zoals ARTE promoten.
nl_NLNederlands