ПОДОБРЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Изправени пред потенциални предизвикателства или заплахи за здравето и въпреки че като цяло европейските граждани имат сравнително лесен достъп до пълен набор от медицински услуги, ние искаме да подчертаем необходимостта от засилено сътрудни- чество в рамките на Съюза. Бъдещето не е в независимостта, а в единството.

Тази визия ще трябва да се изрази в безпроблемна координация на политиките в об- ластта на здравеопазването, постоянен обмен на важна информация и създаване на механизми за предвиждане и незабавна реакция.

Пандемията от COVID-19 подчерта решаващото значение на сътрудничеството между държавите членки на ЕС за успешно справяне с глобална здравна криза.

Предлагайки стратегическо преместване на производството на лекарства и медицин- ско оборудване в рамките на Европейския съюз, ще осигурим цялата верига на доставки на основни продукти, като по този начин ще намалим зависимостта си от външни из- точници.

Чрез насърчаване на общи, сравними и оперативно съвместими показатели ще стиму- лираме ефективното събиране и анализ на здравни данни в цяла Европа. След това ще имаме възможност да проследяваме епидемиите в реално време и съответно да кори- гираме нашите стратегии в областта на общественото здраве. Искаме да укрепим европейските центрове за превенция и контрол на заболяванията, по-специално като им предоставим нов капацитет за анализ на цифрови данни („big data»). Бихме искали да посветим този център на покойната ни колежка Вероник Три- ле-Леноар, виден лекар и уважавана политическа фигура.

Ние обаче винаги ще балансираме това търсене на ефективност с непрекъсната бди- телност по отношение на поверителността и сигурността на данните. Водени от най-ви- соките стандарти, ние ще насърчаваме сътрудничеството между държавите членки.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

 • Укрепване на Европейския център за превенция и контрол с нов капацитет за обра- ботка на анализи и цифрови данни.

  • Преместване на производството на лекарства и медицинско оборудване в ЕС.

  • Създаване на Европейски здравен институт, който да координира медицинските и поведенческите изследвания в различните държави членки. Неговата мисия следва да обхваща и стартирането на такива дейности със средства от ЕС.

  • Насърчаване на държавите членки да използват публично-частни партньорства в сектора на здравеопазването и да улеснят трансграничното здравно обслужване, за да дадат възможност на жителите си да имат достъп до планирано здравно обслуж- ване в чужбина, включително чрез издаването на Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

  • Увеличаване на финансирането и разпределението на ресурсите в подкрепа на услу- гите, научните изследвания и инициативите в областта на психичното здраве.

  • Насърчаване използването на големи данни в областта на здравеопазването чрез насърчаване на общи, сравними и оперативно съвместими параметри.

  • Осигуряване на най-висока степен на защита на личните данни.

  • Насърчаване на здравословни навици чрез кампании и инициативи в областта на общественото здраве.

  • Насърчаване на грижите, насочени към пациента, като се подчертава значението на информираното съгласие, споделеното вземане на решения и автономността на па- циента.

  • Насърчаване на доставчиците на здравни услуги да включват пациентите в планове- те си за лечение.

  • Гарантиране, че хората имат достъп до точна здравна информация.

  • Защита на равния достъп на ЛГБТК+ хора до здравни услуги.

  • Подобряване на резултатите в областта на психичното здраве в държавите членки.

  • Приоритизиране на психичното здраве при планирането на бюджета на ЕС и спра- ведливо разпределяне на средствата.

  • Въвеждане на превенция в училищните програми.

  • Сътрудничество със здравни специалисти, неправителствени организации и групи за оказване на въздействие за осигуряване на подкрепа.

bg_BGБългарски