МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Въпреки че признаваме необходимостта от справяне с предизвикателството на миграцията чрез разумно инвестиране в местните икономики, ангажиментът ни за ефективна защита на границите остава непоколебим приоритет.

Европейска демократическа партия ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

Тъй като Европа се подготвя да посрещне предизвикателството на демографския спад, ние се застъпваме за стратегически и съгласуван подход към политиките в областта на убежището и миграцията между държавите членки.

Макар да имаме предвид и да признаваме необходимостта от справяне с предизви- кателството на миграцията чрез разумно инвестиране в местните икономики, нашият ангажимент за ефективна защита на сухопътните и морските ни граници остава непо- колебим приоритет.

В сътрудничество с местните и регионалните власти, както и с националните и евро- пейските сили, ще потвърдим ангажимента си за информирано управление на ико- номическата миграция. Това ще доведе до въвеждането на „европейски квоти“, които ще регулират икономическите потоци, като по този начин се гарантира организирано пристигане на хора на нашия континент.

Едновременно с това ще разгърнем стабилна стратегия за разбиване на престъпните мрежи, като същевременно спасяваме човешки животи в бедствено положение в морето. В основата на нашата дейност са правата на човека и равенството. За всеки мигрант винаги ще поставяме на преден план социалната, икономическата и културната инте- грация. Специално внимание ще бъде отделено на непридружените малолетни и не- пълнолетни лица и новопристигналите на нашия континент младежи. За тази цел ще мобилизираме необходимите ресурси за катализиране на интеграционни проекти, кои- то активно ги включват и насочват към успешен преход към професионалния свят.

Чрез тези основни ценности ние се стремим да изградим една пробщаваща Европа, основана на сигурността, и дълбоко зачитаваща човешките права. Приемайки динами- ката на миграцията, ние се възползваме от възможностите да създадем силна и много- образна Европа.

Като имаме предвид и признаваме необходимостта от справяне с предизвикателството на миграцията чрез инвестиране в местните икономики, нашият ангажимент за ефективна защита на границите остава непоколебим приоритет.

ЕВРОПЕЙСКИ КВОТИ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТОЦИ

РАЗБИВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ МРЕЖИ

ИНТЕГРАЦИЯ

РАЗВИТИЕ IN SITU

  • Разработване на програми за икономически инвестиции в страните на про- изход на мигрантите.

  • Стимулиране на икономическото развитие и създаване на работни места.

  • Гарантиране на достъп до образование, професионално обучение и заетост.

БАЛАНСИРАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ МИГРАЦИОННИ ПОЛИТИКИ

  • Прилагане на засилени мерки за сигурност за предотвратяване и борба с не- законната имиграция.

  • Приемане на решение за „европейски квоти“, за да се регулират икономиче- ските потоци и да се осигури организирана и полезна миграция.

  • Ускоряване на обработката на молбите за връщане, за да се намали тежестта върху мигрантите и приемащите страни.

  • Създаване на ефективни механизми за подпомагане и доброволно връщане, за да се даде възможност на мигрантите да се завърнат в страните си на про- изход в условия на безопасност и достойнство.

СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ

  • Прилагане на политики, които насърчават силна социална, икономическа и културна интеграция чрез интегриране на градове и региони нагоре и надолу по веригата на процесите на вземане на решения относно миграционните политики и чрез създаване на механизми за финансова помощ в отговор на извънредни хуманитарни ситуации. Това е мястото, където се осъществява интеграцията и където се предоставят повечето услуги.

ВИЗИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

  • Използване на визи за насърчаване на редовната миграция и подобряване на сътрудничество със страната на произход.

  • Насърчаване на сътрудничеството и развитието на отношенията в областта на миграцията.

bg_BGБългарски