ЗЕЛЕНО И СИНЬО ЛИДЕРСТВО

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

green and brown leaf plant

Европейска демократическа партия ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

За ефективна борба с изменението на климата нашето движение ще възприеме прагматичен подход, ръководен от кон- кретни данни, а не от идеологии, като съ- щевременно ще гарантира, че тежестта на финансирането на действията няма да падне върху данъкоплатците.

Един от нашите приоритети е да намалим енергийната зависимост на ЕС чрез разви- тие на производството на чиста енергия, като същевременно спазваме технологич- ната неутралност. Ще насърчаваме използ- ването на възобновяеми енергийни източ- ници и ядрена енергия в съответствие с националния избор, като признаваме тях- ната решаваща роля за намаляване на еми- сиите на CO2. Като използваме всички на- лични решения, ще осигурим ефективен и устойчив енергиен преход.

Нашият ангажимент ще се основава на стълбовете на солидарността, стабил- ността, устойчивостта и суверенитета. Възнамеряваме да изградим нова проак- тивна динамика, която да хармонизира областите на екологията и икономиката. В този дух ние ще възприемем глобална перспектива, докато действаме на местно ниво.

Нашите действия ще следват две основни оси: първо, ясно дефинирана стратегия за разумно управление на нашите ресурси, започвайки с ценните ресурси на водата и океаните. Второ, ще приложим амбици- озни политики за декарбонизация, като по този начин ще изпълниим нашия ангажи- мент към енергийния преход.

Активно ще подкрепяме регионалните власти и ще насърчаваме масовото внедря- ване на чисти енергийни източници. Това не само ще спомогне за намаляване на за- висимостта ни от изкопаемите горива, но и значително ще намали емисиите на парни- кови газове.

Ще се стремим да насърчаваме съвмест- ното производство на енергия в райони с висока гъстота на обитаване, като из- ведем на преден план енергийната спра- ведливост и насърчаваме приемането на решения за възобновяеми източници. В същия дух, ще превърнем нашите градове в по-приветливи пространства, като се съ- средоточим върху режимите на мека мо- билност и улесним прехода към кръгова икономика. Също така активно ще насър- чаваме сортирането на отпадъците и по- правката на продукти.

Чрез укрепване на регионалното сътруд- ничество и насърчаване на участието на гражданите ще използваме новите техно- логии за укрепване на демокрацията, като същевременно отбелязваме многообра- зието и насърчаваме приобщаването. Така ние се стремим към осъществяване на по- ложителна трансформация, както еколо- гична, така и обществена.

Ще подкрепим и научните изследвания и разработването на иновативни енергий- ни технологии като осмотична енергия и енергия от термоядрения синтез. Считаме, че едно от важните предложения е заси- леното сътрудничество между държавите членки на ЕС в областта на енергетиката, имащо основно значение за гарантиране на енергийната сигурност на целия конти- нент.

Ще подкрепим изцяло подобряването на взаимовръзките между националните енергийни мрежи, насърчавайки споделя- нето на ресурси, повишаването на гъвка- востта и насърчаването на солидарността в случай на прекъсване на енергийните доставки.

ПРЕХОД

 • Предотвратяване тежестта на плащанията да падне върху гражданите и малките предприятия.

 • Ускоряване обновяването на сградите (изолация, термопомпи, интелигент- но осветление и т.н.).

 • Ускоряване на развитието на възобновяемата и ядрената енергия (основни- ят източник на електроенергия в Европа, който не произвежда CO2).

 • Инвестиране в иновативни енергийни технологии, като осмотична енергия или термоядрена енергия (включително ITER). .

НОВИ ЕНЕРГИИ

 • Подобряване на взаимовръзките и сътрудничеството между националните енергийни мрежи с цел засилване на енергийната сигурност.

 • Утвърждаване на най-отдалечените региони като лаборатории за енергий- ни иновации чрез използване на техния размер, характеристики и необхо- димостта от постигане на енергийна устойчивост чрез самодостатъчност.

 • Насърчаване на инициативи за участие за съвместно производство на енер- гия, особено в жилищни райони с висока гъстота на обитаване.

 • Включване на местните общности в енергийния преход.

КЛИМАТ И ОКОЛНА СРЕДА

 • Насърчаване на нов европейски морски алианс със специални фондове и конкретни технологични решения.

 • Укрепване на европейската морска дипломация въз основа на срещата на високо равнище за океаните, проведена в Брест през 2022 г.

 • Включване на поднационалните правителства в международните догово- ри за климата и биологичното разнообразие, за да се гарантира ефектив- ното им прилагане.

 • Съсредоточаване върху кръговата икономика чрез мерки като сортиране на отпадъците.

 • Намаляване на загубите на вода чрез подобряване и ремонт на инфра- структурата.

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Разширяване и подобряване на мрежите за обществен транспорт и превръ- щане на обществения транспорт в предпочитан вариант.

 • Подпомагане на регионалните и местните власти да станат по-привлека- телни за бизнеса.

bg_BGБългарски