СБЛИЖАВАНЕ И СПРАВЕДЛИВОСТ

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

blue and yellow stars flag on pole

Ние сме напълно ангажирани с насърчава- нето на равенството между половете, като гарантираме, че всеки има равен достъп до образование и възможности за заетост в ключови сектори.

Като инвестираме в развитието на умения и експертен опит за всички, ще стимулираме иновациите и ще засилим конкурентоспособността. Също така, ние насърчаваме благосъстоянието, здравето и безопасността на семействата и техните членове в нашето променящо се демографско общество.

Отношенията между поколенията са също един от нашите приоритети, с ангажимент към младите и възрастните хора. Стремим се да изградим балансирано и устойчиво общество, в което всеки човек, независимо от възрастта, може да посрещне бъдещи предизвикателствата.

Твърдо вярваме, че ключът към устойчивия колективен прос- перитет се крие в осигуряването на всички необходими средства и възможности. За да постигнем тази цел, ще въведем по- литики, които насърчават инвестициите в младежта. За нас те са основата на нашето бъдеще и се ангажираме да ги подкрепяме да придобият умения, мобилност и достъп до качествени стажове. Инвестирайки в обучението и развитието на младите хора, ние ще помогнем за формирането на едно динамично и компетентно поколение, гото- во активно да допринася за просперитета и устойчивостта на нашето общество.

В същото време за възрастните хора ще разработим политики и инициативи, за да гарантираме тяхното благосъстояние, ак- тивно участие в обществото и достъп до те- кущи възможности.

По този начин, като осигурим равен достъп до качествено обучение, ще дадем възмож- ност на всички хора да развият своя потен- циал и да допринесат пълноценно за иконо- миката и обществото.

Също така искаме да създадем Европей- ска обсерватория за таланти, чиято цел ще бъде да насърчава сътрудничеството между държавите членки за идентифициране на най-добрите практики в областта на обра- зованието, обучението и развитието на уме- ния.

Убедени сме, че като насърчаваме иноваци- ите в образованието, гарантираме, че наши- ят континент ще остане в челните редици на образованието и обучението.

Дълбоко вярваме в Европа, която отбеляз- ва многообразието. Вярваме, че това е сила, която трябва да бъде оценена. Укрепването на социалната държава и системите за со- циална закрила, за да могат те да отговорят на продължаващия демографски, цифров и екологичен преход, винаги ще бъде в осно- вата на нашия ангажимент.

В бъдещия Европейски съюз човекът ще бъде в основата на града. Ще създадем напълно достъпни градове без бариери за хора с ограничена подвижност. Семейства- та ще бъдат признати и уважавани в цяла Европа, а националните закони ще гаранти- рат равенство и достойнство за всички. Ще бъдем водещи в насърчаването на ра- венството и уважението към всички и ще гарантираме, че нашите европейски стан- дарти, които вече са сред най-напреднали- те в света, стават все по-последователни в целия Съюз.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

БОРБА ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

 • Осигуряване на равно заплащане за мъжете и жените.
 • Разглеждане на равенството като фактор за конкурентоспособ- ност, като се даде възможност за интегриране на всички налични таланти в производствената система.
 • Борба с тормоза на работното място и постоянно и неотклонно насърчаване на равенство между половете във всички аспекти на живота.
 • Гарантиране на сексуалните и репродуктивните права в целия Ев- ропейски съюз.
 • Премахване на всички форми на насилие срещу жени и деца и на- силие, основано на пола.

   

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

 • Разширяване на европейската правна защита срещу възрастова дискриминация извън областта на заетостта.
 • Даване на възможност на възрастните хора да се възползват от дългосрочни грижи чрез укрепване на тяхната автономност, инте- грация и роля в обществото.
 • Осигуряване на участието на възрастните хора във всички области чрез насърчаване на европейска стратегия за активен живот на възрастните хора.
 • Осигуряване на пълен, достижим и равен достъп до обществени услуги като обществен транспорт и жилищно настаняване.
 • Улесняване на преходните периоди между учене, работа, семейни грижи, периоди на безработица и пенсиониране, които могат да се осъществят на различна възраст.
 • Насърчаване на правата на човека през целия живот в Организа- цията на обединените нации.

   

КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

 • Създаване на Европейска обсерватория за таланти.
 • Разрешаване на прехвърлянето на социалноосигурителни права с цел насърчаване на мобилността.
 • Насърчаване на адекватно минимално заплащане.
 • Защита на безопасността на работното място и осигуряване на здравна, физическа и психическа безопасност..

   

РАВЕНСТВО ЗА ВСИЧКИ

 • Борба с бедността, разработване на целе- насочени програми за подкрепа
 • и по-специално борба с детската бедност.
 • Обръщане на внимание на въпроса за до- стойни и достъпни жилища, като съще- временно
 • се премахне „бездомността“.


НОВ СВЯТ НА ТРУДА

 • Защита на работниците с нестандартен статут и осигуряване на социална закри- ла, независимо от техния трудов статус.
 • Признаване на право на откъсване от ра- ботната среда и регулиране на практика- та на работа от разстояние.
 • Насърчаване на повишаването на квали- фикацията на работещите на първа линия и по-ясно определяне на ключовите сек- тори на икономиката.
bg_BGБългарски