МЕДИИ И ПЛУРАЛИЗЪМ

red and white love wall decor

В контекста на нарастващия политически и икономически натиск считаме, че всички граждани трябва да имат достъп до свобод- на и независима информация. Медийната свобода е от съществено значение за всяко демократично общество.

За да гарантираме по-балансирана и демо- кратична медийна среда, ние се ангажираме да наблюдаваме сливанията и придобива- нията на медии, да защитаваме медийното многообразие и да подобряваме прозрач- ността на медиите в съответствие с евро- пейското законодателство за свобода на медиите.

С навлизането на социалните медии и он- лайн медиите ще укрепим гражданското образование и медийните умения на граж- даните, за да им помогнем да развият кри- тично мислене.

Съзнавайки, че цифровият преход може да доведе до злоупотреби и дискриминация, ние се ангажираме да адаптираме разпо- редбите, за да защитим по-добре личните данни, да се борим с киберпрестъпността и да гарантираме равен достъп до цифровите технологии за всички.

Искаме да продължим борбата си срещу разпространението на дезинформация и фалшиви новини онлайн, за да гарантираме защитата на европейските ценности и де- мократичните системи.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДА И ПЛУРАЛИЗЪМ

  • Защита на журналистите от всякаква форма на сплашване или насилие. Освен това осъждане и борба с несигурността на ра- ботните места в сектора, като един от основните начини за ограничаване на свободата на изразяване.
  • Насърчаване на многообразието и свободата на медиите, както и застъпничество за зачитане на свободата на печата, са ключо- ви елементи на всяко демократично общество.
  • Избягване на прекомерни концентрации и монополни практики в съответствие с европейското законодателство за свобода на медиите.
  • Гарантиране на достъпа на гражданите до свободна и незави- сима информация. Защита на независимостта на обществените медийни услуги.
  • Прилагане на засиления кодекс за поведение във връзка с де- зинформацията – широк кръг участници се присъединиха към него, за да се борят с дезинформацията.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЙНИ УМЕНИЯ

  • Даване на възможност на гражданите да разберат проблемите, свързани с медиите, и да развият критично мислене.
  • Образоване на нашите съгражданите, за да могат да различават фактите
  • от измислицата и фалшивите новини в социалните мрежи.

ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНАТА, РЕГИОНАЛНАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРЕСА

  • Насърчаване на цифровизацията на заглавията и широко отра- зяване
  • Насърчаване на европейските и трансграничните медии, като ARTE.
bg_BGБългарски