РАСТЕЖ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ

macro photography of green leaf

Екологичният преход предлага безпреце- дентна възможност за развитие на отвъд- морските региони и ние сме убедени, че те имат огромен потенциал да се превърнат в иновационни центрове.

Вярваме, че е от съществено значение да се развие силна предприемаческа динами- ка чрез насърчаване на създаването на биз- нес, подкрепа на местните предприемачи и благоприятстване на иновациите.

Напри- мер в Майот, където безработицата дости- га 30% и е една от най-високите в Европа, ще насочим региона към местно развитие и ще направим всичко възможно да стиму- лираме икономиката.

Освен това ще се обърнем към местното производство, за да развием екологични земеделски практики. По този начин от- въдморските региони ще засилят продо- волствената си сигурност и ще намалят за- висимостта си от вноса.

Туризмът, разбира се, е важен сектор за най-отдалечените региони. Ще подкрепим неговото развитие отново с помощта на иновативни, устойчиви и трайни инвести- ции.

Естествено се ангажираме да подкрепяме икономическото развитие на най-отдале- чените региони чрез максимално увели- чаване на въздействието на европейските фондове и програми, като същевременно отговаряме на специфичните нужди на всяка територия.

Искаме да укрепим икономиката на отвъд- морските региони и да подобрим качест- вото на живот на техните жители. За да постигнем това, предлагаме да се опрос- тят административните процедури, да се засилят компетенциите на управляващите органи и да се насърчи по-добрата коорди- нация между различните участници. Освен това ще предложим мерки за превръщане на европейското гражданство в реалност чрез укрепване на образованието и насър- чаване на регионалната интеграция.

Тъй като бъдещето на Европейския съюз е младежта, ние ще мобилизираме всич- ки налични средства за насърчаване на обучението, мобилността и следователно еманципацията на най-отдалечените ре- гиони. Прилагайки европейската страте- гия за борба с изтичането на мозъци, тези млади хора ще бъдат готови да посрещнат предизвикателствата на бъдещето и по този начин да участват в развитието на от- въдморските територии. Разбира се, за да насърчим свързаността и цифровото раз- витие, ще подкрепим изграждането на ви- сокоскоростна интернет мрежа. И накрая, ще предложим решения за справедливо представителство на най-отдалечените региони в Комитета на регионите, за да га- рантираме, че техните интереси и нужди са изцяло взети предвид при вземането на решения на европейско равнище.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ИКОНОМИКА

 • Развиване на предприемаческата динамика в отвъдморските територии чрез мо- билизиране на наличните европейски фондове и програми, по-специално Евро- пейския социален фонд (ЕСФ+).
 • Постигане на самостоятелно продоволствено задоволяване.
 • Превръщане на всички отвъдморски територии в социални свободни зони с цел укрепване на покупателната способност, борба с безработицата, насърчаване на наемането и развиване на умения.
 • Регулиране на въздушния транспорт чрез споразумения за вътрешнообщностни летищни такси за европейските превозвачи с цел намаляване на тарифите за по- требителите и укрепване на европейската териториална приемственост с директ- ни връзки с другите европейски страни.
 • Популяризиране и разработване на механизмите за финансиране на създаването на нов бизнес за млади европейци в конкретни области на местното развитие.
 • Въвеждане на по-гъвкави схеми за държавна помощ за отвъдморските региони, особено в областта на селското стопанство, териториалната приемственост и енергийния преход.
 • Развитие на туризма чрез иновативни, трайни и устойчиви инвестиции в подкрепа на устойчивото развитие на този стратегически за отвъдморските региони сектор..

 

ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД

 • Превръщане на отвъдморските територии в лаборатории за климатични решения, разчитайки на техния опит по отношение на изменението на климата, богатото им биологично разнообразие и наличните ресурси в тези територии.
 • Създаване на диагностика на енергийната ефективност, адаптирана към отвъд- морските региони, и разработване на решения за възобновяема енергия, адапти- рани към всеки отвъдморски регион (слънчева, геотермална, биомаса, приливна, вятърна и др.).
 • Защита на научните изследвания, използващи почвени видове, чрез патенти. Ви- довете са ендемични и патентите ще позволят местни финансови ползи чрез нови инвестиции и приоритизиране на европейските лаборатории при осигуряването на достъп до патентите.
 • Вземане предвид на отвъдморските региони при изпълнението на фонд „Соли- дарност“ на Европейския съюз, за да се финансират мерки за превенция на риска в случай на природни бедствия и да се насърчи обменът на знания между отвъд- морските региони и техните регионални съседи.
 • Популяризиране на мисията „Градове в ЕС“ за насърчаване на сътрудничеството чрез обмен на добри практики и побратимяване между градовете в отвъдморски- те региони за развитие на мрежата „Интелигентни градове“ до 2033 г.
 • Насърчаване на образователни курсове за зелени умения в Европейския съюз, които насърчават осведомеността относно стойността и въздействието на устой- чивия избор за икономическото развитие на териториите.
 • GE-EU (Border Regency Initiative for Development and Growth in Europe) programme and promote macro-regions.
 • Насърчаване на обмена на местни добри практики на равнището на ЕС и предоста- вяне на конкретни доказателства на лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и използване на изкуствен интелект за улесняване на достъпа до фондовете на ЕС.
 • Подкрепа за развитието на мрежата „Съветници на ЕС“ на Комитета на европей- ските региони, която може да спомогне за укрепване на връзката между Съюза и неговите граждани.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

 • Гарантиране на пълноценното използване на европейските фондове, укрепване на връзката, която се създава между ръководителите на проекти и управителите на фондове, и опростяване на процедурите за европейските фондове и програми, което е в ущърб на правилното им изпълнение.
 • Полагане на всички усилия за обучение на компетентните лица в управляващите органи на отвъдморските региони.
 • Стартиране на програми за побратимяване между администрациите, по-специал- но тези, които отговарят за европейските фондове, и развиване на мобилността на длъжностните лица и гражданите, с цел по-добро познаване на ЕС.
 • Стартиране на туининг програми за администрацията на ЕС, разработване на по- литики и управление на фондовете на ЕС.

 

УКРЕПВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО

 • Разкриване на бюра за връзка на Европейската комисия, както и на Дом на Европа в отвъдморските територии, за да се създадат места за обмен и контакт в тези територии.
 • Разработване на туининг програми за насърчаване на мобилността и повишаване на осведомеността относно Европейския съюз.
 • Въвеждане на европейска лична карта и паспорт. Свободно движение на средства – с гаранции, разбира се – възможности за живот и работа в Европа.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 • и обновяване на учебни заведения с цел подобряване на условията за прием на ученици, спиране на училищните ротации в началната степен на образование и приемане на всички деца в училищна възраст чрез укрепване на оборудването за практикуване на физическо възпитание.
 • Насърчаване на разработването на качествени педагогически и образователни проекти в подкрепа на „Еразъм+“.
 • Създаване на Европейски университет в Карибския регион за популяризиране на Европа на Антилите и Френска Гвиана и насърчаване на появата на център за вър- хови научни постижения, особено срещу последиците от изменението на климата, за опазване на биологичното разнообразие и по-специално на мангровите гори, и за борба срещу саргасума.
 • Разработване на реална езикова политика чрез насърчаване на многоезичието от началното училище нататък чрез езиков обмен във всяка регионална област и към Европа

 

ЦИФРОВ ПРЕХОД

 • Развиване на високоскоростна интернет мрежа, подновяване на подводните кабе- ли и разполагане на сателити.
 • Определяне на план за действие, предлагащ качествена мрежа за всички, нала- гайки максимална цена.
bg_BGБългарски