КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

person sitting on stack of books while reading

Качествено образование за всички е в центъра на нашите приоритети. Също така планираме значително да увеличим финансирането на програмата „Еразъм+“, предназначена за младите хора, които стажуват или се обучават професионално, като го увеличим десетократно.

Тази ини- циатива има за цел да култивира чувство за принадлежност към Европа, като съще- временно помага на младите хора да раз- вият своите умения, да придобият обога- тяващ опит и да разширят хоризонтите си.

За тази цел ще увеличим десетократно бюджета, разпределен за програма „Ера- зъм+“ за младите хора, които стажуват или се обучават професионално, така че те да развият своите умения, опит и широк мироглед.

Освен това сме убедени, че трябва да се увеличи представителството на момиче- тата и жените в научните изследвания и кариери. Ще разработим прилагането на програми за наставничество и осведоме- ност и ще изградим истински професио- нални мрежи.И накрая, ще развием трансгранично съ- трудничество в областта на образование- то и обучението, за да отговорим на нуж- дите от работна ръка в критични сектори (здравеопазване, туризъм, промишленост и др.).

В същото време, изправени пред изисква- нията на екологичния преход, считаме, че е от основно значение да се инвестира в учене през целия живот, преквалификация и професионална преориентация. По този начин ще можем да отгово- рим на предизвикателствата на пазара на труда и да гарантираме, че разполагаме с достатъчно квалифицирани работници, за да подкрепим бъдещето на Европа.

От ре- шаващо значение е да помогнем на всич- ки хора, работещи в бързо променящи се сектори, като автомобилната индустрия или производството на изкопаеми горива, да се преквалифицират. Уверени сме, че това може да бъде постигнато чрез тясно сътрудничество с работодателите, органи- зациите на работниците и правителствата. Разбира се, ще направим всичко възмож- но дипломите и квалификациите да бъдат признати в страните от Европейския съюз и ще улесним мобилността на студентите и работниците.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

  • Увеличаване на ресурсите по програма „Ера- зъм+“ десетократно.

  • Разработване на стратегия за високи постиже- ния и иновации за европейските университет- ски съюзи.
  • Справяне с изтичането на мозъци. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ 10/300

  • Трансформиране на определени професии, за да отговорят на изисквания- та на екологичния преход.
  • Въвеждане на споделени компетентности в областта на образование по европейско гражданство.

  • Укрепване на чувството за принадлежност към Европа.

  • Създаване на механизъм за признаване на дипломи и квалификации, общи за страните от Европейския съюз.

  • Улесняване на мобилността на студентите и работниците и насърчаване на разпространението на умения и таланти в целия ЕС.

  • Развиване на трансграничното сътрудничество в областта на образование- то и обучението

  • Насърчаване на европейска стратегия за професионално обучение, която да включва принципите на предвидимост и връзка с производствените сектори, за да се подготвят специалисти за новите работни места, свързани с прехода в областта на цифровите технологии и климата.
bg_BGБългарски