Глобална власт Европа

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Европейска демократическа партия Консолидиране на Европейския съюз

Имаме дълбокото убеждение, че мирът е крайъгълният камък на всяка просперираща цивилизация, в Украйна, в Израел, навсякъ- де по света. Имайки това предвид, ще работим неумор- но за култивиране на мирни отношения, на- сърчаване на ненасилствено разрешаване на конфликти и насърчаване на глобална култура на мира. В духа на тази логика, на нашия континент ние очевидно сме решени да се борим сре- щу корупцията, нарушенията на правата на човека и политическите репресии. Ще на- сърчаваме международното правосъдие и сигурност, особено в съседните страни, като същевременно се борим срещу външ- ната намеса. Ще засилим сътрудничеството с нашите партньори, които споделят идеи, основа- ни на взаимно уважение и общи ценности. Целта ни е да играем водеща роля в рефор- мата на многостранното сътрудничество и да популяризираме нашите ценности в рам- ките на международните отношения. Искаме да консолидираме позицията и вли- янието на Европейския съюз в света, като насърчаваме неговата стратегическа авто- номност и говорим с един глас. Искаме истинска обща политика за сигур- ност и отбрана. Вътрешната и външната сигурност на Европейския съюз е един от нашите приоритети пред лицето на хибри- дните заплахи, които са основно предизви- кателство за сигурността. За да постигнем това, ще предложим укрепване на европей- ските агенции за сигурност и засилване на трансграничното сътрудничество. Ще под- крепим конкретни действия като създаване на общи европейски сили за намеса и заку- пуване на военно оборудване. По отношение на миграцията и убежището (вж. глава „Миграционни потоци“) искаме да хармонизираме европейските политики и да подобрим защитата на външните грани- ци на Европейския съюз. Ние сме ангажирани с борбата с трафика на оръжие, с особен акцент върху следвоенния период в Украйна. Вярваме в свят, в който мирът е не само иде- ал, но и реалност за всеки човек, осигуря- вайки безопасно и хармонично бъдеще за всички идни поколения.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ПРАВА НА ЧОВЕКА, ДЕМОКРАЦИЯ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

Насърчаване на световния мир, международното правосъдие, сигурността в съседни- те страни и борба с външната намеса и борбата с корупцията, нарушенията на правата на човека, нарушенията на върховенството на закона и политическите репресии.

Защита на независимите медии и етническите и религиозните малцинства.

с големи демокрации като САЩ, Обединеното кралство и Канада.

Заемане на твърда позиция срещу нарушенията на правата на човека срещу малцин- ствата (например ЛГБТК+ хора) в трети страни чрез използване на всички възможни средства за натиск.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЬОРИ

Заемане на водеща роля в реформата на многостранното сътрудничество и по-специ- ално призоваване за реформа на Съвета за сигурност на ООН, с цел да създаване на повече многостранни съюзи и също така насърчаване на диалога между различните култури и цивилизации, укрепване на мира, правата на човека и демокрацията в света и популяризиране на„меката сила“, нашите ценности и стратегическа автономност.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ГЛОБАЛЕН УЧАСТНИК

Укрепване на ролята на компаниите от ЕС в държавите, които не са членки, като мул- типликатори на ценностите на ЕС, като същевременно се вземат предвид нуждите на МСП в ЕС.

Включване на тези компании в търговските споразумения.

Гарантиране на спазването на стандартите на ЕС в областта на труда и правата на чо- века в международните търговски споразумения.

Борба с трафика на оръжие с особено внимание към следвоенния период в Украйна..

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СИГУРНОСТ

Хармонизиране на европейските политики в областта на миграцията и убежището.

Подобряване на защитата на външните граници на Европейския съюз.

Разгръщане на последователна стратегия в борбата срещу „хибридните заплахи и кампании“, за да се помогне на европейските държави да се справят ефективно с тях.

ОТБРАНА

Развиване на истинска европейска военна сила и подкрепа на стратегическата авто- номност на Европа, като същевременно се запазят трансатлантическите отношения с НАТО.

Укрепване на Военния секретариат на Европейския съюз (ВСЕС) за ефективна коорди- нация и планиране на военните операции.

Насърчаване на съвместни европейски обществени поръчки на военно оборудване за постигане на икономии от мащаба.

bg_BGБългарски