МНОГООБРАЗИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Искаме обединена, справедлива и приобща- ваща Европа, в която всеки човек е уважаван и може да живее пълноценно и свободно

. Затова енергично ще защитаваме универсал- ните права на човека, които се коренят в бо- гатата ни европейска култура. Нашата борба ще премахне всички бариери пред едно при- общаващо общество, като отбележи тран- сджендър, трансгенерационните и трансна- ционалните аспекти на многообразието. Активно ще подкрепяме многообразието и приобщаването, ще защитаваме правата на малцинствата и ще работим за приемането на хоризонталната директива за борба с дис- криминацията. Ще гарантираме равенството, като осигурим еднакви права за всички се- мейства във всички страни от ЕС.

Освен това ще премахнем структурните ба- риери на целия континент, за да осигурим безпрепятствен достъп за хората с ограниче- на подвижност. За да засилим ангажимента си към основните права, ще удвоим бюджета и персонала на Европейската агенция за ос- новните права, като разширим нейния ман- дат и функции.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

  • Признаването и зачитането на универсалните права на човека е неразделна част от нашата европейска култура и ще работим за премахване на всички бариери пред изграждането на едно напълно приобщаващо общество: трансджендър, трансгенера- ционно и транснационално.

  • Насърчаване на многообразието и приобщаването и защита на зачитането на малцинствата и подкрепа за приемането на хо- ризонталната директива за борба с дискриминацията, която се очаква от 2008 г. насам.

  • Гарантиране, че семействата имат същите права като в родната си страна във всички страни от ЕС.

  • Насърчаване на амбициозен план за премахване на структурни- те бариери в целия Съюз, като по този начин се даде възмож- ност за достъп на хората с ограничена подвижност

  • Укрепване на Европейската агенция за основните права чрез уд- вояване на нейния бюджет и персонал и разширяване на нейния мандат и функции.
bg_BGБългарски