ПРОДОВОЛСТВЕН СУВЕРЕНИТЕТ

УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОТГОВОРЕН РИБОЛОВ

Намиране на правилния баланс между производството на храни и опазването на при- родната среда, както на сушата, така и в морето, е наш приоритет.

Убедени сме, че тези две цели са взаимозависими и че чрез хармонизиране на устойчивото производство на храни с опазването на природата ще можем да отговорим ефективно на належащите икономически и екологични нужди.

Искаме да приемем ефективен и екосъобразен селскостопански модел, способен да се справи с предизвикателствата на изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, като същевременно гарантира интересите на земеделските производи- тели, потребителите и селските общности. За да постигнем тази цел, ние се застъпваме за значителни инвестиции, както публич- ни, така и частни, в области като иновациите, цифровизацията, образованието и обуче- нието.

Ще гарантираме, че тези инвестиции, които са крайъгълни камъни за укрепва- не на конкурентоспособността и устойчивостта на сектора, процъфтяват и осигуряват достойни условия на живот за специалистите в областта на земеделието и риболова, както и бъдеще за идните поколения.

Въпреки това, за да запазим най-ценния си ресурс – водата, ще укрепим политиките на Съюза чрез установяване на устойчиво и ефективно управление. Ще насърчим ефектив- ните земеделски практики по отношение на използването на водата, инвестициите в модерна напоителна инфраструктура и въвеждането на регулаторни механизми за пре- дотвратяване на загубата или изчерпването на водните ресурси.

Това правилно упра- вление на водите ще бъде основен фактор за продоволствената сигурност в Европа. Ние се ангажираме да възприемем цифровизацията и иновациите като стълбове на мо- дерното, устойчиво земеделие. Подкрепяйки развитието на съвременни селскостопан- ски технологии като прецизно земеделие, използване на сензори, изкуствен интелект и роботика, ние се стремим да увеличим ефективността на земеделските стопанства и да намалим техния въглероден отпечатък. Този подход ще насърчи съотношението ка- чество-цена и ще подобри производителността, като същевременно укрепи позицията на земеделските производители във веригата за създаване на стойност.

Ще обърнем специално внимание на риболова и аквакултурите, като признаем тяхната основна роля за продоволствената сигурност. Твърдо вярваме, че общата политика в областта на рибарството играе ключова роля за гарантиране на устойчивостта на този сектор. Като подчертаваме усилията за опазване на околната среда, положени през по- следното десетилетие, ще наблегнем на необходимостта от възстановяване на баланса между екологичните изисквания и икономическите и социалните нужди на сектора. И накрая, проследимостта, прозрачността и гарантирането на произхода и методите за производство на храни ще бъдат основни стълбове на нашия подход. Ние се ангажира- ме да гарантираме, че потребителите могат да бъдат подробно информирани за това как се произвежда храната, като се зачитат околната среда и хуманното отношение към животните.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ВОДА

 • Укрепване на политиките на ЕС в областта на водите за устойчиво и ефективно упра- вление.
 • Насърчаване на земеделски практики за ефективно използване на водата.
 • Инвестиране в модерна напоителна инфраструктура.
 • Прилагане на регулаторни механизми за предотвратяване на разхищението и из- черпването на водата.
 • Принос към продоволствената сигурност.
 • Гарантиране на подходящи доставки за земеделския сектор.
 • Опазване на околната среда и качеството на водата.


ЗЕМЕДЕЛИЕ

 • Подкрепа за съвременни селскостопански технологии като прецизно земеделие, сензори, изкуствен интелект и роботика.
 • Подобряване на ефективността на земеделските стопанства.
 • Намаляване на въглеродния отпечатък.
 • Оптимизиране на използването на ресурсите чрез цифровизация и иновации.
 • Създаване на нови възможности за земеделските производители и насърчаване на смяната на поколенията чрез определяне на земята в селските райони като страте- гически актив и насърчаване на достъпа до земя за нови земеделски стопани.
 • Укрепване на позицията на земеделските производители във веригата за създаване на стойност.
 • Гарантиране на устойчивостта на европейската продоволствена система.
 • Отчитане на местните и регионалните нужди.
 • Опазване на почвите, животните и биологичното разнообразие.
 • Намаляване на разхищението на храна.
 • Подкрепа за устойчиви вериги за доставки и конкурентоспособни МСП в селските райони.


РИБОЛОВ

 • Насърчаване на по-голяма цифровизация и проследимост на рибните продукти
 • Защита на качеството на продуктите.
 • Осигуряване на лоялна конкуренция.
 • Укрепване на споразуменията за партньорство в областта на устойчивия риболов с трети държави
 • Подкрепа за външното измерение на общата политика в областта на рибарството.
 • Насърчаване на водещата роля на европейския флот в областта на устойчивостта с техническа и финансова подкрепа за декарбонизация, цифровизация, подобряване на условията на живот и спазване на нормативната уредба.
 • Съгласуване на целите за декарбонизация на Зеления пакт с Фонда за рибарство и аквакултури.
 • Адаптиране на общата политика в областта на рибарството чрез регионализация и съвместно управление.
 • Приоритизиране на насърчаването на устойчива аквакултура и алтернативни храни- телни източници, като например отглеждане на морски водорасли.
 • Прилагане на строг контрол за предотвратяване на вноса на неустойчиви морски дарове.
 • Признаване на значението на крайбрежните общности.
 • Насърчаване на диверсификацията на доходите чрез екологични дейности.
 • Застъпничество за назначаването на специален комисар по въпросите на рибарство- то, в съответствие с важността на общата политика в тази област.
bg_BGБългарски