ОБЕДИНЕНИЕ И АВТОНОМНОСТ

Европейският съюз трябва да действа по-бързо и по-ефек- тивно

Европейска демократическа партия ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

В широката област на индустрията, където се кове нашето бъдеще, ние се ангажираме да култивираме европейска икономика, която защитава нашите ресурси, диверсифи- цира нашите доставки, осигурява нашия стратегически бизнес и насърчава лоялната конкуренция в международен план.

По този начин, за да намалим зависимостта си от малка група страни доставчици, ще изберем диверсификацията на нашите източници на доставки и ще гарантираме тяхна- та сигурност.

В същото време ще въведем ефективни механизми за повторна употреба и рециклиране, за да смекчим екологичните и икономическите последици от добива на тези ресурси.

Освен това ще обърнем специално внимание на заплахата от икономически шпионаж. Чрез прилагане на усъвършенствани методи за наблюдение и прилагане на подходящи мерки за защита, ще укрепим устойчивостта си срещу тази нарастваща заплаха.

Няма автономност без транспорт. В тази област, като приемаме цифровите технологии и новите енергии, ние се ангажираме да инвестираме в ефективна мрежа от високоско- ростни железопътни, въздушни и морски връзки. Убедени сме, че подобряването на инфраструктурата ще улесни трансграничното пътуване и ще насърчи европейската ин- теграция.

Чрез развитието на транспорта и особено на обществения транспорт ще уве- личим търговския обмен, ще насърчим вътрешноевропейския туризъм и ще улесним мобилността на гражданите.

Освен това, за да улесним достъпа до финансиране за научноизследователска и развой- на дейност, ще разработим опростени и прозрачни процедури. Като подкрепяме дос- тъпа до фондовете на ЕС, ще стимулираме творчеството, ще насърчим появата на нови идеи и ще засилим конкурентоспособността на Европа на световната сцена. За да създадем възможности за работа, да насърчим растежа и да задържим Европа в челните редици на технологичните иновации, ще въведем политики и стимули и ще на- сърчим превръщането на резултатите от научните изследвания в конкретни продукти и услуги. И накрая, убедени сме, че инвестициите в космическия сектор са от съществено зна- чение за конкурентоспособността, сигурността и просперитета на Европа. Затова ще насърчаваме отговорни практики в изследването на космоса и ще въведем правила за сигурност, за да защитим интересите на ЕС и неговите държави членки в космоса.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ПРОМИШЛЕНОСТ

 • Увеличаване на цикъла на живот на материалите в Европейския съюз чрез развитие на повторната употреба и рециклирането на редки мате- риали, с цялостен мониторинг на веригата на доставки и насърчаване на екодизайна.
 • Развитие на устойчивата експлоатация на стратегически суровини в Ев- ропейския съюз и по-нататъшно диверсифициране на нашия внос.
 • По-добър контрол върху износа на стратегически стоки и технологии.
 • По-внимателно наблюдение и противопоставяне на икономическия шпи- онаж от чуждестранни участници.
 • Даване на възможност за лоялна международна конкуренция и подкрепа на нашите стратегически индустрии, като се обмисли създаването на ев- ропейски фонд за защита на стратегическите индустрии от принудител- ни практики или опити за поглъщане извън Съюза.


ТРАНСПОРТ

 • Изискване за спазване на инвестиционните планове, определени в Тран- севропейските транспортни мрежи (ТЕМ-Т), с цел подобряване на тран- сграничната свързаност чрез европейска мрежа от високоскоростни же- лезопътни, въздушни и морски връзки.
 • Ускоряване на цифровизацията и екологичния преход на транспортния сектор и разработване на интегрирана, интелигентна и европейска систе- ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ма за мобилност.
 • Подкрепа за производството на батерии и съхранение на енергия в Европейския съюз и разгръщане на инфраструктура за доставка на алтернативни горива.
 • Предложение за отбелязване на Евро- пейска година на колоезденето.
 • Превръщане на Европейския съюз в ли- дер в областта на въздухоплавателните средства с нулеви емисии.
 • Укрепване на обществения транспорт, по-специално чрез опростяване на из- ползването му чрез общи системи за из- даване на билети.
 • Развитие на Единно европейско небе, ключов елемент за ефективността на въздушния транспорт и намаляването на емисиите.


НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

 • Опростяване на достъпа до фондовете на ЕС за научно- изследователска и развойна дейност, особено за МСП и изследователите.
 • Насърчаване на комерсиа- лизацията и навлизането на пазара на нови технологии и иновации в Европейския съюз.
 • Насърчаване на синергиите между европейските програ- ми.


КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 • Предложение за общо зако- нодателство на Европейския съюз за космическото прос- транство, с критерии за еко- логична и пространствена устойчивост, но и правила за сигурност на космическото пространство.
 • Увеличаване на бюджета на Европейския съюз за кос- мическото пространство, по-специално за да се гаран- тира достъпът на Европей- ския съюз до космоса и раз- витието на неговата мрежа от сателити (Галилео, Коперник, ИРИС 2).
 • Предлагаме създаването на Европейско космическо ко- мандване, за да защитим по- добре нашите европейски космически активи и тези на държавите членки.
 • Подкрепа за изстрелване- то на обществени и търгов- ски сателити от Европейския съюз.
 • Преразглеждане на догово- рите, което дава по-голяма роля на космическото регули- ране от Европейския съюз.
bg_BGБългарски