СПОРТ И ЕТИКА

person running on tracking field

В основата на нашата визия за оформяне на бъдещето в Европа, ние напълно признава- ме значението на масовия спорт в европей- ското общество. Разглеждаме развитието на спорта за младите хора като основен елемент, но ще обърнем специално вни- мание на възрастните хора. Тези перспек- тиви ще ръководят нашите ангажименти. Всъщност целта ни е да създадем уважи- телна, приобщаваща и здравословна среда за всички наши съграждани, независимо от техния произход, възраст или физическо състояние. Това не само ще спомогне за насърчаване на физическото и психичното здраве на всички, но и ще укрепи социал- ната структура на нашите общности.

Нашият проект ще се съсредоточи върху създаването на пространства за интегра- ция и справедливост. Как да постигнем това на практика? Осигуряване на достъп до подходящо оборудване и разработване на специфични програми, които отговарят на индивидуалните нужди. Този подход се основава на нашето убеждение, че равните възможности трябва да бъдат конкретна и неподлежаща на договаряне реалност в бъдеща Европа.

Жизнеността и благосъстоянието на мла- дите хора са в центъра на нашето внима- ние. Ние се ангажираме да насърчаваме здравословния начин на живот. Разноо- бразното ни предлагане на физически дей- ности и по-широкото разпространение на знания за влиянието на храненето, съня и хигиената ще бъдат конкретни стъпки за повишаване на осведомеността за значе- нието на физическото и психичното благо- състояние.

Нашите действия ще бъдат вдъхновени от основните етични ценности, които ръ- ководят пътя ни. Чрез обогатяване на об- разователните програми и инициативи за повишаване на осведомеността ще насър- чим лоялността, уважението, честността и солидарността. Тези ценности не са прости понятия, а конкретни елементи, които ще направляват нашите усилия в полза на пъл- ноценни и ангажирани млади хора.

И накрая, сътрудничеството и взаимното уважение ще бъдат основните стълбо- ве на обединена Европа, която искаме да изградим заедно. Ще работим заедно за усъвършенстване на социалните умения на младежите чрез групови дейности, със- тезания и събития. Това ще укрепи между- личностните връзки и, убедени сме, ще оч- ертае контурите на сплотена и хармонична Европа.

Именно като обединим усилията си, като предприемем това общо пътуване, ще оч- ертаем новото лице на Европа. Това ново лице ще отразява нашия ангажимент към младежта, справедливостта, жизнеността и ценностите.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

  • Насърчаване на участието на всички млади хора в спортни активности, незави- симо от техния произход или физически способности.

  • Увеличаване на възможностите за всички и укрепване на социалната интегра- ция.

  • Предложение за адаптирано оборудване със специфични програми за специ- ални нужди.

  • Включване на образователни програми за насърчаване на етични ценности като лоялност, уважение, честност и солидарност.

  • Повишаване на осведомеността по социални и екологични въпроси чрез обра- зователни дейности.

  • Дефиниране и популяризиране на европейски модел на спорт и добавяне на европейски знамена в допълнение към националните знамена на междуна- родни състезания в Европа, включително Олимпийските игри във Франция.

  • Гарантиране на зачитането на основните свободи и принципи на ЕС, по-спе- циално равенството, в областта на професионалния спорт и насърчаване на развитието на състезания за жени.

  • Разработване на стратегия за европейски видеоигри.

  • Принос за развитието на европейска творческа икономика и насърчаване на онлайн спорта.

  • Насърчаване на ново управление на европейския футбол и реформа на УЕФА.

bg_BGБългарски