Писмо от генералния секретар

Сандро Гози

Няколко думи, за да ви запозная с използ- ваната методологията за изговянето на този Манифест, където предложението, свърза- но със здравето, е посветено на покойната ни колежка Вероник Триле-Леноар, виден лекар и уважавана политическа фигура, която почина на 9 август 2023 г. Искахме този Манифест да бъде

колкото е възможно по-дидактичен, така че чита- телят да може да възприеме нашите идеи съобразно своите интереси и също така, прелиствайки страниците, да ни опознае по-добре и да разбере нашата философия. Но преди да продължим по-нататък, бих искал да изразя искрената си благодарност към всички наши колеги, работни групи и партии членки за тяхната ангажираност и всеотдайност към тази инициатива. Без техния ценен принос този процес не би бил възможен.

Но преди да продължим, бих искал да изразя искрената си благодарност към всички наши колеги, работни групи и страни членки за тяхната ангажираност и отдаденост на тази инициатива. Без техния ценен принос този процес нямаше да бъде възможен.

И така, как си представяхме този Манифест ?

ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИФЕСТ

който представя основните линии и очертава принципите и ценностите на нашето дви- жение,

ПРИОРИТЕТНИ (СПЕЦИФИЧНИ) ДЕЙСТ- ВИЯ

които подробно описват конкретните мерки, които трябва да бъдат предприети.

As you can see, all the proposed actions (right-hand page) start with an action verb to instil the idea in the reader’s mind that we are on the move and have the will to move forward. 

Как стигнахме до 300 приоритетни предложения?

След щателен преглед на цялата работа изготвихме 4 глави:

300 може да ви се стори обезкуражаващо число, но ние разработихме строг процес за постигане на този резултат, структуриране на посланието и гарантиране, че всички използват един и същ език.

Под ръководството на едно или повече избрани длъжностни лица всяка работна група извърши задълбочен анализ на проблемите и възможностите, характерни за нейната област, и формулира конкретни предложения за тяхното решаване.

КОНВЕРГЕНЦИЯ И УКРЕПВАНЕ

ГЛОБАЛЕН РЕНЕСАНС

Хармония в множествено число

ДИНАМИЧНИ ТЕРИТОРИИ

21 key themes were identified

Демокрация и управление

ЕВРОПА, СВЕТОВНА СИЛА

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИ ПУБЛИЧНИ БЛАГА

Funding Common Public Goods

СБЛИЖАВАНЕ И СПРАВЕДЛИВОСТ

МНОГООБРАЗИЕ И ПРИОБЩАВА НЕ

Реформиране на еврозоната

МИГРАЦИОННИ ПОТОЦИ

ЗЕЛЕНО И СИНЬО ЛИДЕРСТВО

ПОДОБРЕНО ЗДРАВЕ

ПРОДОВОЛСТВЕН СУВЕРЕНИТЕТ

ДИГИТАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

450 МИЛИОНА ПОТРЕБИТЕЛИ

СПРАВЕДЛИВ РАСТЕЖ

Бъдещето на младежта

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

КУЛТУРНО БОГАТСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

МЕДИИ И ПЛУРАЛИЗЪМ

Спорт и етика

Регионален напредък и просперитет

Процъфтяващи най-отдалечени региони

Тези категории ни позволиха да разпреде- лим всички предложения и да ги групира- ме, като вземем предвид тяхната уместност, осъществимост и въздействие. Дублиращи- те се и сходни предложения бяха иденти- фицирани и групирани в най-подходящите теми. След това подложихме всичко на про- цес на приоритизиране, който ни позволи да запазим 300.

bg_BGБългарски