ЦИФРОВА РЕВОЛЮЦИЯ

a blue and purple image of a person's hand
Цифровите технологии са фундаментал- ната основа, върху която се основава бъ- дещето на Европа. В епохата на бързи промени е наложително да се възполз- ваме пълноценно от безпрецедентните възможности, предлагани от цифровата революция. Ще инвестираме в проучване, разработва- не и внедряване на изкуствен интелект. Не трябва да се страхуваме, а напротив, благодарение на него имаме възможност да разгърнем изключителен потенциал за стимулиране на иновациите, оптимизира- не на индустриалната ефективност и оф- ормяне на нови икономически сфери. Изправени пред тази цифрова трансфор- мация, ние се ангажираме да направим всичко възможно, за да преодолеем про- пастта между поколенията. Вярваме, че за да се изгради приобщаващо цифрово бъдеще, от съществено значение е да се осигури всеобхватно и приобщаващо ци- фрово образование. Обучението в областта на цифровите уме- ния е от основно значение. Ще дадем въз- можност на всеки гражданин, независимо от възрастта, да се учи и да се възползва от възможностите в цифровата екосис- тема. По този начин и с цел благоприят- стване на ефективността и насърчаване на иновациите за всички, ние се ангажираме да опростим административните проце- дури. А укрепването на киберсигурността няма да подлежи на договаряне. Всъщност, до- като изграждаме цифровото ни бъдеще, ние ще защитаваме още повече нашата онлайн инфраструктура, данни и услуги. Гарантирането на неприкосновеността на личния живот и сигурността на личните данни на нашите граждани и предприя- тия е крайъгълен камък за изграждането на надеждна цифрова среда. Оставаме и ще останем твърдо ангажирани със запаз- ването на максимално зачитане на основ- ните права и свободи. Ангажираме се да гарантираме, че принципите на неприкос- новеност на личния живот и свобода на изразяване никога няма да бъдат компро- метирани. Трябва също да засилим способността си да гарантираме надеждни доставки за нашите индустрии и да намалим зависи- мостта от външни доставчици. Това ще ук- репи икономическия ни суверенитет, като същевременно се гарантира позицията ни на световната сцена.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

 • Разпределяне на значителни ресурси за научни изследвания, разра- ботване и използване на изкуствен интелект (ИИ).
 • Разработване на ясна регулаторна рамка за изкуствения интелект, включително прозрачност и контрол на алгоритмите, и насърчаване на ново управление на изкуствения интелект в Организацията на обе- динените нации.

 

ЦИФРОВА ИНТЕГРАЦИЯ

 • Инвестиране в програми за цифрово образование, които са всеоб- хватни и съобразени с всички граждани.
 • Укрепване на свързаността в селските райони.
 • Преодоляване на различията между градските и селските райони и улесняване на нови форми на демократично участие.
 • Обръщане на внимание на най-отдалечените региони.
 • Пълна защита на правата и нуждите на възрастните хора.

 

ОПРОСТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

 • Повишаване на ефективността и насърчаване на иновациите.
 • Премахване на бюрократичните бариери, за да се улесни достъпът до цифрови технологии за всички.

 

КИБЕРСИГУРНОСТ

 • Въвеждане на надеждни предпазни мерки за нашата инфраструктура, данни и онлайн услуги.
 • Гарантиране на поверителността и сигурността на данните на нашите граждани и предприятия.

 

СУВЕРЕНИТЕТ

 • Насърчаване на европейското предпочитание към европейски цифрови про- дукти и решения за публичната администрация.
 • Увеличаване на производството на полупроводници и чипове в ЕС чрез обща стратегия.
 • Подкрепа за съхранението и обработката на данни в ЕС, по-специално с цел защита от извънтериториални закони.
 • Осигуряване на надеждни доставки.
bg_BGБългарски