БЪДЕЩЕТО НА МЛАДЕЖТА

boy sitting on the swing

Убедени, че всеки млад човек трябва да има средствата да успее да реализира своя потенциал, без да бъде възпрепят- стван от социални, икономически или гео- графски пречки, ние сме решени да пред- ложим конкретна и ефективна младежка политика на Европейския съюз, която да им осигури солидна основа, особено по отношение на образованието, започване- то на бизнес, жилищното настаняване и свидетелствата за управление на МПС.

Убедени сме, че младите хора трябва да имат достъп до образование на високо ниво, което е отворено към света, което се конкурира с най-големите американски и азиатски университети и което ги подгот- вя за работа на пазара на труда. Ще се ан- гажираме да предложим на младите хора европейско гражданско образование, кое- то ще им позволи да се чувстват пълно- ценни европейски граждани и да участват в демократичния процес.

Убедени сме, че младите хора трябва да бъдат чути в демократичния процес и да могат да представят своите виждания и идеи. И накрая, вярваме, че мобилността на младите хора трябва да бъде неразделна част от всички учебни програми, от сред- ното до висшето образование, и че техни- те дипломи и квалификации трябва да се признават автоматично.

Освен това, загрижени за психичното здраве на младите хора, особено поради вездесъщото присъствие на социалните мрежи, нашето движение планира да въ- веде конкретни мерки за тяхната защита. По този начин, за да се запазят и развият тези здрави умове, предлагаме да се съз- даде програма StartEU, която да им оси- гури необходимите финансови и логис- тични средства за изпълнение на техните проекти.

Също така считаме, че гражданската ан- гажираност е важна за младите хора и предлагаме създаването на европейска гражданска служба, която да им даде въз- можност да допринесат за проекти от об- ществен интерес в различни европейски страни и да засили чувството им за евро- пейска принадлежност.

И накрая, за да засилим чувството им за европейска принадлежност и да насър- чим взаимното разбирателство, ще пред- ложим на младите хора улеснено пътува- не с влак в Европа, мобилност в по-общ план и достъп до културни събития.

Естествено, нашето движение ще продъл- жи да прави по-достъпен и да разширя- ва достъпа на младите хора до стажове и възможности за работа в европейските институции.

Това ще помогне да се разви- ят техните професионални умения и раз- биране за това как работи Европейският съюз.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ЗЛОУПОТРЕБИ В ЦИФРОВАТА СРЕДА

 • Акцентиране върху превенцията на защитата на психичното здраве на младите хора, особено по отношение на социалните мрежи.
 • Определяне на законна възраст по отношение на цифровизацията и създаване на европейски номер за спешни повиквания в областта на психичното здраве, за да се гарантира оказването на бърза подкрепа.
 • Въвеждане на автоматичен родителски контрол за защита на младите хора от не- подходящо съдържание в интернет.


ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

 • Създаване на програма StartEU, която да даде на младите хора добър старт в живота.
 • Осигуряване на финансови и логистични средства за осъществяване на техни учебни проекти, създаване на бизнес или търсене на настаняване.


ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА СЛУЖБА

 • Даване на възможност на младите хора да придобият опит и да развият умения, като същевременно допринесат за проекти, които са от полза на обществото.
 • Насърчаване на европейското доброволчество, с акцент върху Европейския корпус за солидарност, който насърчава обмена, социалния модел и ценностите на Съюза.


ПЪТУВАНЕ С ВЛАК В ЕВРОПА

 • Подкрепа на младите хора да открият други култури и да се свържат с хора от раз- лични страни, укрепване на чувството за европейска принадлежност и насърчаване на взаимното разбирателство


ДОСТЪП ДО СТАЖОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА

 • Даване на възможност на младите хора да развият професионални умения в между- народна среда и да разберат по-добре как функционира ЕС.
 • Забрана на неплатените стажове и гарантиране на качествени стажове за младите хора, като се обръща особено внимание на хората в неравностойно положение.
 • Обмисляне на възможността за повишаване на данъка върху доходите на служите- лите под 25-годишна възраст.
bg_BGБългарски