РЕГИОНИТЕ В ОСНОВАТА НА РАЗВИТИЕТО

a yellow arrow is surrounded by red arrows

Политиката на сближаване на Европейския съюз е мощен и основен инструмент за бор- ба с различията между регионите. Чрез нашата регионална инвестиционна стратегия искаме да засилим икономическото, социалното и териториалното сближаване в цяла Европа.

Нашият ангажимент вече е отразен в създаването на мрежа на кметовете демократи в цяла Европа. И чрез мрежата „Съветници на ЕС“, която нашата група „Обнови Европа“ подкрепя в рамките на Комитета на регионите, ще продължим да мобилизираме усили- ята си за доближаване на Европа до гражданите

За да ускорим тази политика на сближаване, ще се съсредоточим върху три основни цели:

• Премахване на пречките пред трансграничното сътрудничество

• Намаляване на разликите между регионите

• Насърчаване на хармоничен икономически растеж

В действителност 150 милиона граждани пребивават в граничните райони в рамките на Европейския съюз и ежедневно се сблъскват с бюрократични пречки, които ограничават способността им да се възползват напълно от възможностите за развитие и сътрудни- чество, предлагани от Европейския съюз. Затова ще защитаваме програмата BRIDGE-EU („Инициатива на граничните региони за развитие и растеж в Европа“).

От тази гледна точка нашият подход ще бъде да подкрепим конкретни регионални ини- циативи за борба с изменението на климата и опазване на околната среда.

Ще пре- доставим на местните съветници средства за създаване на удобни за ползване прос- транства в градовете и селата. Нашият подход ще включва например популяризиране на пешеходните зони, увеличаване на споделянето на велосипеди и разработване на велосипедни алеи, които свързват населените места.

Също така ще бъде от съществено значение да се разширят и подобрят мрежите за обществен транспорт в градските, селските и най-отдалечените райони. Ще работим за подобряване на интермодалността, за да улесним трансграничното пътуване. Чрез развитието на ефективна и добре свързана транспортна инфраструктура ще опростим пътуванията на гражданите и ще насърчим икономическата интеграция. Този подход ще улесни търговията, ще укрепи търговските отношения и ще подпомогне развитието на туризма.

Освен това се ангажираме да предоставим на Комитета на регионите необходимите ре- сурси, за да се превърне от обикновен консултативен орган в комуникационен участник, способен да оценява териториалното въздействие на европейското законодателство върху регионите и да подкрепя законодателите на ЕС при прилагането на принципа „Не вреди на сближаването“. Нашият ангажимент ще включва и опростяване на процеса на финансиране от ЕС чрез намаляване на бюрокрацията, за да се даде възможност на регионалните и местните власти бързо да реализират устойчиви проекти като цифрова инфраструктура, общест- вени пространства и инициативи за икономическо развитие.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ

  • Въвеждане на програмата BRIDGE-EU („Инициатива на граничните региони за разви- тие и растеж в Европа“) и насърчаване на макрорегионите.
  • Насърчаване на обмена на местни добри практики на равнището на ЕС и предоста- вяне на конкретни доказателства на лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и използване на изкуствен интелект за улесняване на достъпа до фондовете на ЕС.
  • Подкрепа за развитието на мрежата „Съветници на ЕС“ на Комитета на европей- ските региони, която може да спомогне за укрепване на връзката между Съюза и неговите граждани.

 

ИНФРАСТРУКТУРА

  • Подобряване на интермодалността с цел улесняване на трансграничните пътувания и въвеждане в процеса на преразглеждане на Кодекса на шенгенските граници за- дължението държавите да извършват и оценяват въздействието върху търговията и отношенията в трансграничните райони, преди да вземат решение за повторно въвеждане на контрол.
  • Защита на политиката на сближаване, за да се гарантира, че тя не е изложена на риск от пренасочване на средства за управление на кризи.
  • Улесняване на достъпа на регионалните и местните власти до финансиране от ЕС чрез намаляване или премахване, например, на националната бюрокрация в процеса на финансиране от ЕС. .

 

ЕНЕРГИЯ

  • Увеличаване на броя на улиците без автомобили и предприемане на други стъпки, за да станат градовете и селата по-благоприятни за хората, като например споделя-
  • не на велосипеди, повече тротоари и велосипедни алеи и намаляване на граничните стойности на скоростта. .

 

КЛИМАТ И ОКОЛНА СРЕДА

  • Инвестиране в цифровата трансформация на регионалните и местните публични администрации, което ще позволи да се запазят обществените услуги в селските райони.

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

  • да инвестира в цифровата трансформация на регионалните и местните публични администрации, което ще позволи да се запазят публичните услуги в селските райони.
bg_BGБългарски