СПРАВЕДЛИВ РАСТЕЖ

shallow focus photography of purple flowers

Ние признаваме значението на малките и средните предприя- тия (МСП) в европейската икономика и нашето движение оче- видно иска да ги подкрепи в техния растеж и развитие.

Също така ще въведем политики за насърчаване на иновациите, оп- ростяване на административните процедури и улесняване на достъпа до финансиране.

МСП трябва да бъдат подкрепени с възможности за финанси- ране, с което да се стимулира икономическия растеж и насър- чаването на иновациите и да се засилят местните и регионал- ните икономики.

Защитата на работниците и икономическата стабилност също са приоритети, включително хармонизиране на системите за социална сигурност с цел улесняване на мобилността на ра- ботниците и по-гъвкав пазар на труда. Искаме да изведем на преден план и диверсификацията на производствените вериги, корпоративната социална отговор- ност, цифровизацията на икономиката и истински единен ев- ропейски пазар на стоки и услуги.

Ще насърчаваме отговорната данъчна политика, като същевре- менно подкрепяме инвестициите в ключови сектори, създава- нето на качествени работни места и изграждането на устойчи- ва икономика в дългосрочен план.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЪГОВАТА И СПРАВЕДЛИВАТА ИКОНОМИКА

  • Прилагане на политики, които насърчават ино- вациите,
  • подобряват пазарите на продажби, опростяват административните процедури, подпомагат участието в търгове и проекти за МСП
  • и насърчават достъпа до финансиране.
  • Подкрепа за диверсификацията на производ- ствените вериги и корпоративната социална от- говорност.
  • Насърчаване на устойчиви и справедливи биз- нес практики.

 

ТРАЕН И УСТОЙЧИВ БАНКОВ СЕКТОР

  • Подкрепа за малките и средните предприятия, които са сърцето на европейската икономика.
  • Осигуряване на възможности за финансиране с цел стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на иновациите.
  • Укрепване на местните и регионалните иконо- мики чрез подкрепа на регионалните банки.
  • Избягване на монополни структури в банковия сектор.
bg_BGБългарски