КУЛТУРНО БОГАТСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

деца, стоящи на мост

Изправени пред засилването на екстре- мизма и културния изоланизъм - явления, които застрашават социалното сближа- ване на Европейския съюз, ние ще инвес- тираме в насърчаването на културното и художественото многообразие, ще под- крепяме европейските творци, ще съхра- няваме европейското културно наслед- ство и ще насърчаваме талантите.

Многоезичието ще бъде в основата на на- шия проект (*). Ще работим решително, за да осигурим финансова подкрепа за тази инициатива. Ще насърчаваме културното и езиковото многообразие, за да гаран- тираме приобщаващо общество.

Това ще включва подкрепа за малцинствените ези- ци и стимулиране на културното и худо- жествено сътрудничество между нациите в рамките на Европейския съюз.

И ако в момента бюджетът, посветен на културата, представлява само 0,2% от ев- ропейския бюджет, ние се стремим да уве- личим тази цифра десетократно. Освен това ще създадем европейски ста- тут за творците, гарантиращ им призна- ние, мобилност и достъп до социални права. Убедени сме, че една европейска стратегия за защита на стратегическите културни ценности може да запази евро- пейското културно наследство за бъдещи- те поколения. Ще въведем европейски културен пас- порт, за да дадем на всички млади евро- пейци безплатен или с отстъпка достъп до културните ценности в цяла Европа. Чрез разработването на стратегия за опазване и подобряване на регионалното наследство ние възнамеряваме да запазим местните традиции и да засилим социалното сбли- жаване.

И накрая, ще разработим динамична стра- тегия в полза на европейските видеоигри и ще консолидираме признаването на спорт- ната практика както на професионално, така и на аматьорско ниво.

Този подход следва да подхранва и стимулира европей- ските таланти, като същевременно насър- чава колективните ценности като сплоте- ността на екипите и спортната етика. (*)

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

 • Увеличение на бюджета, разпределен за култура, десетократно.

  Стандартизиране на многоезичието в комуникацията на европей- ските институции.

  Гарантиране, че цялото официално цифрово съдържание отговаря на регулаторното задължение за зачитане на многоезичието.

  Насърчаване на споразумения с големи технологични компании, така че търсачките, алгоритмите и браузърите да не дискримини- рат въз основа на езика, когато запитванията идват от потребите- ли, които ги правят на малцинствени езици.

  Насърчаване на езиковото многообразие, особено на регионални- те езици.

  Подкрепа за малцинствените езици.

  Включване в допустимите дейности по програма „Творческа Ев- ропа“ и в инициативите за цифровизация на плана за възстановя- ване и устойчивост на подкрепа за разработването на всякакъв вид платформи за създаване, обобщаване и разпространение на съдържание на малцинствени или регионални езици, които до- принасят за укрепването и развитието на цифрова идентичност за тези култури. Осигуряване присъствието им на основните плат- форми за съдържание.

  Осигуряване на достатъчно средства за регионални езикови пре- води в рамките на програмата „Творческа Европа“.

  Създаване на рамка за европейски статут на творците и гаранти- ране на признание, мобилност и достъп до социални права.

  Запазване на устойчивостта на всички художествени и културни форми на изразяване.

  Защита на нашето стратегическо културно наследство и активи.

  Предотвратяване на придобиването на основните ни участници.

  Укрепване на европейската културна идентичност.

  Предлагане на европейски паспорт и осигуряване на достъп до безплатни или намалени стоки с културна стойност и представле- ния в цяла Европа.

  Насърчаване на културната мобилност на младите европейци.

bg_BGБългарски