450 МИЛИОНА ПОТРЕБИТЕЛИ

Walking people top view

В основата на европейския единен пазар вие, потребителите, сте тези, които на- правляват нашия ангажимент. Искаме да създадем среда, в която вашите права са защитени, а интересите ви – оценени.

Ние сме твърдо решени да прилагаме приетите закони и стартиралите от 2019 г. насам инициативи, които имат за цел да постигнат разумен баланс между корпо- ративните отговорности и ефективната за- щита на правата на потребителите.

Убедени сме, че бързото развитие на тех- нологиите не трябва да става за сметка на безопасността и благосъстоянието на потребителите. Затова силно ще защи- таваме идеята, че всичко, което се счита за незаконно в офлайн света, трябва да бъде незаконно и онлайн. Нарушенията на правата на потребителите, нелоялните търговски практики и нарушаването на по- верителността не трябва да намират убе- жище на нашия континент.

По този начин, тъй като европейският еди- нен пазар не може да бъде завършен без балансирано и последователно онлайн регулиране, ние се ангажираме да прила- гаме тези закони усърдно и да работим в тясно сътрудничество с предприятията, за да гарантираме, че те разбират и уважават отговорностите, произтичащи от техните цифрови дейности.

Нашата цел е да създадем цифрова сре- да, в която всеки потребител да се чувства уверен, когато купува, продава и извършва ремонт, знаейки, че неговите права и си- гурност са защитени.

Искаме да популяризираме нашия бизнес модел в световен мащаб, като си сътруд- ничим с други икономики, включително САЩ и Индия, насърчававайки създаване- то на нов глобален цифров пакт в подкрепа на Организацията на обединените нации.

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ

НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВ ГЛОБАЛЕН ЦИФРОВ ПАКТ.

  • Гарантиране на спазването на цифровите разпоредби.
  • Създаване на независим орган, който да наблюдава и проверява опе- ративната съвместимост на цифровизираните обществени услуги, като същевременно запазва защитата на данните и субсидиарността.
  • Насърчаване на дълготрайността и възможността за поправка и за- брана на практиките за планирано остаряване.
  • Информиране на потребителите за правата, свързани с устойчивите продукти и отговорните бизнес практики.

 


РАЗРАБОТВАНЕ НА ЯСНА РАМКА ЗА ОНЛАЙН ПОЛИТИЧЕСКА РЕ- КЛАМА

  • Изискване за оповестяване на източниците на финансиране и мето- дите за насочване.
  • Въвеждане на строги наказания за опити за чужда намеса в демо- кратичните процеси, като същевременно се защитава неприкосно- веността на личния живот на гражданите.

 


ОЦЕНКА НА ВСЕКИ СЕКТОР НА ЕДИННИЯ ПАЗАР ЗА СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  • Създаване на механизми за консултации с участниците в сектора и заинтересованите страни за разработване на правила, съобразени с всеки сектор.

 

ИЗМЕРВАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

  • Подсилване на Директивата за киберсигурност на мрежите и ин- формационните системи чрез организиране на редовни оценки на критичните информационни системи.
  • Сътрудничество с доставчици на цифрови услуги, за да се гарантира сигурността и поверителността на потребителските данни.
  • Създаване на платформа за докладване на инциденти в областта на киберсигурността за бърза и координирана реакция в случай на за- плаха.